Tin Tức Vé Máy Bay Giá Rẻ

Chia sa?� ca��a phi cA?ng ka�? ca��u va�? nha�?ng sa�� ca�� “kinh da��” trA?n mA?y bay

0

<h4 class="knc-sapo">M?t phi cong k? c?u da co cu?c chia s? v? nh?ng s? c? b?t ng? trong s? nghi?p di?u hanh bay c?a minh.</h4>
<div class="knc-content">
<p class="">Ong Steve Landells, 50 tu?i la m?t phi cong k? c?u v?i 27 nam trong ngh?, trong do co hon 17 nam kinh nghi?m di?u khi?n cac chuy?n bay thuong m?i. Hi?n nay, ong dang lam chuyen vien ki?m tra an toan bay t?i Hi?p h?i Phi cong Hang khong Anh (British Airline Pilots Association).</p>
<p class="">V?i kinh nghi?m c?a minh, ong Landells cho bi?t cong tac theo doi va di?u ti?t nhien li?u ch? gop ph?n r?t nh? so v?i nh?ng tru?ng h?p "can nao" ma m?i v? co tru?ng ph?i d?i m?t khi di?u khi?n cac chuy?n bay thuong m?i.</p>

<div class="VCSortableInPreviewMode active">
<div><a class="detail-img-lightbox" title="B?ng kinh nghi?m trong su?t qua trinh di?u hanh bay, ong Landells da dua ra nh?ng chia s? h?u ich d?i v?i nhi?u hanh khach." href="http://kenh14cdn.com/2017/1-1485538474766.jpg" target="_blank" rel="img-lightbox"><img id="img_bcc172b0-e4a5-11e6-82c6-8dc884fb6e77" class="aligncenter" title="Chia s? c?a phi cong k? c?u v? nh?ng s? c? kinh d? tren may bay – ?nh 1." src="http://kenh14cdn.com/2017/1-1485538474766.jpg" alt="Chia s? c?a phi cong k? c?u v? nh?ng s? c? kinh d? tren may bay – ?nh 1." width="" height="" data-original="http://kenh14cdn.com/2017/1-1485538474766.jpg" /></a></div>
<div class="PhotoCMS_Caption">
<p class="" data-placeholder="[nh?p chu thich]">B?ng kinh nghi?m trong su?t qua trinh di?u hanh bay, ong Landells da dua ra nh?ng chia s? h?u ich d?i v?i nhi?u hanh khach.</p>

</div>
</div>
<p class="">"Toi t?ng di?u khi?n chuy?n bay t? Cairo tr? v? San bay Heathrow. Nhung khi g?n t?i noi, toi l?i du?c thong bao h? th?ng ki?m soat khong luu tren m?t d?t da g?p s? c? khi?n may bay ben du?i khong th? c?t canh. Do do, khong con ch? cho chung toi dap xu?ng nhu thu?ng l?.</p>
<p class="">Nhi?u chuy?n bay da ph?i chuy?n hu?ng ho?c h? canh xu?ng nh?ng san bay khac t?i Anh, th?m chi ph?i chuy?n hu?ng sang t?n Amsterdam. Khi ?y, v?n d? quan tr?ng nh?t ma toi c?n xem xet chinh la nhien li?u".</p>
<p class="">Ban d?u, b? ph?n ki?m soat khong luu m?t d?t yeu c?u ong Landells bay nhi?u vong tren khong su?t 4 ti?ng d?ng h? d? h? s?p x?p vi?c h? canh.</p>
<p class="">Nhung bi?t tren may bay khong con d? nhien li?u d? bay lau nhu v?y, ong da g?i tin hi?u thong bao kh?n c?p va du?c uu tien h? canh t?i San bay Stansted.</p>

<div class="VCSortableInPreviewMode">
<div><a class="detail-img-lightbox" title="Ong Landells khuyen m?i ngu?i hay tuy?t d?i nghe theo s? di?u hanh c?a co tru?ng trong tru?ng h?p may bay g?p s? c?." href="http://kenh14cdn.com/2017/2-1485538474767.jpg" target="_blank" rel="img-lightbox"><img id="img_bd07ca80-e4a5-11e6-b638-dd1b4898eb60" class="aligncenter" title="Chia s? c?a phi cong k? c?u v? nh?ng s? c? kinh d? tren may bay – ?nh 2." src="http://kenh14cdn.com/2017/2-1485538474767.jpg" alt="Chia s? c?a phi cong k? c?u v? nh?ng s? c? kinh d? tren may bay – ?nh 2." width="" height="" data-original="http://kenh14cdn.com/2017/2-1485538474767.jpg" /></a></div>
<div class="PhotoCMS_Caption">
<p class="" data-placeholder="[nh?p chu thich]">Ong Landells khuyen m?i ngu?i hay tuy?t d?i nghe theo s? di?u hanh c?a co tru?ng trong tru?ng h?p may bay g?p s? c?.</p>

</div>
</div>
<p class="">Theo ong Landells, m?i khi chu?n b? cho m?t chuy?n bay, nh?ng phi cong day d?n kinh nghi?m d?u ti?n hanh tinh toan tru?c lu?ng nhien li?u minh co cung th?i gian ma chung co th? duy tri cho may bay ho?t d?ng trong tru?ng h?p x?y ra s? c?.</p>
<p class="">Va thong thu?ng, m?i phi cong s? "d? rieng" kho?ng n?a ti?ng nhien li?u va coi day la lu?ng nhien li?u t?i kh?n c?p cu?i cung.</p>
<p class="">"R?t may, trong 17 nam lam vi?c toi chua bao gi? s? d?ng t?i lu?ng nhien li?u cu?i cung nay", ong Landells chia s?.</p>
<p class="">Ong Landells con cho bi?t them, k? thu l?n nh?t c?a m?i phi cong chinh la tinh hinh th?i ti?t x?u. Ong thu?ng xuyen nh?c nh? m?i ngu?i hay th?t day an toan trong tru?ng h?p du?c phi hanh doan yeu c?u.</p>
<p class="">"Co m?t l?n chung toi bay t? San bay Heathrow t?i th? do Bogota c?a Colombia. Khi may bay dang di chuy?n thi b?t ng? g?p ph?i m?t dong khi khong ?n d?nh. May bay rung l?c m?nh trong kho?ng 5 giay, tuy nhien m?t ti?p vien da b? nga gay tay do chua k?p ?ng pho.</p>
<p class="">V? co b?n, m?t phi cong du gi?i t?i dau cung khong th? bi?t tru?c hay di?u khi?n du?c th?i ti?t. Chung toi ch? co th? xem xet cac d? bao va dua ra nh?ng quy?t d?nh tuong ?ng".</p>
<p class="">M?c du gay nen nhi?u hi?u ?ng "kinh d?" cho hanh khach, song da ph?n cac hi?n tu?ng th?i ti?t b?t ng? d?u r?t kho gay t?n h?i t?i h? th?ng may bay. D?u v?y, chung v?n khi?n m?i ngu?i b? thuong n?u khong co s? chu?n b? k?p th?i.</p>
<p class="">Du b?n than t?ng la m?t phi cong co tham nien nhung ong Landells v?n chu y l?ng nghe cac thong tin an toan bay m?t cach r?t cham chu.</p>
<p class="">"N?u ch?ng may x?y ra b?t c? s? c? gi, toi hoan toan khong mu?n minh ph?i ban khoan xem c?a thoat hi?m n?m ? dau. Toi mu?n minh bi?t chinh xac v? tri c?a no va lao th?ng d?n do".</p>
<p class="">Ong Landells chia s?, di?u khi?n minh c?m th?y kho ch?u nh?t chinh la khi ch?ng ki?n nh?ng hanh khach r?i may bay trong tru?ng h?p kh?n c?p ma v?n con mang theo hanh ly ben ngu?i.</p>
<p class="">"C? g?ng l?y hanh ly ra kh?i khoang ch?a trong tru?ng h?p may bay g?p s? c? la m?t hanh d?ng r?t nguy hi?m.</p>
<p class="">Khi co tru?ng da yeu c?u m?i ngu?i c?n ph?i di t?n ngay thi co nghia m?i vi?c da r?t nghiem tr?ng, va b?n s? khong co co h?i s?ng sot n?u c? ch?n ch? mai nhu v?y. D?ng coi thu?ng tinh m?ng c?a minh cung nh?ng ngu?i xung quanh".</p>
<p class="">V? phi cong k? c?u cung nh?n m?nh, v?n d? an toan c?a nhi?u chuy?n bay dang b? de d?a b?i nh?ng ngu?i vo tinh ho?c c? y chi?u den laze v? phia bu?ng lai khi?n phi cong va thi?t b? bay khong ngu?i lai (drone) roi vao tr?ng thai m?t t?m nhin t?m th?i.</p>
<p class="" style="text-align: right;"><strong>Theo Tri Th?c Tr?</strong></p>



Comments
Loading...