Tin Tức Vé Máy Bay Giá Rẻ

Ghi ngay vA�o danh sA?ch nha�?ng homestay pha??i A�i a�Y A?A� Na?�ng trong nA?m ta��i

0

<div class="news_desc">
<h4>Hoa ra Da N?ng cung co qua tr?i nh?ng homestay sieu d?p, co noi theo phong cach t?i gi?n, co noi theo phong cach hoai c?, co noi theo phong cach sang tr?ng nhu th? nay!</h4>
</div>
<div class="box_content_detail">
<div id="content-full">
<div>

Nam m?i r?i, b?n da nghi ra nen di dau lam gi d? m? d?u m?t nam th?t d?c bi?t chua? Hay nh? r?ng Vi?t Nam minh con s? nh?ng di?m d?n du l? du quen nhung d?u d?p va co s?c hut l? ki nhe, nhu Da N?ng ch?ng h?n. Da N?ng co bi?n, co nui, co vo van nh?ng cay c?u d?c dao, co nh?ng mon an xong la ch?ng mu?n v?… T?i Da N?ng, b?n ch?ng c?n b? qua nhi?u chi phi d? ? nh?ng khach s?n, resort xa hoa vi noi day co c? lo?t nh?ng homestay v?a xinh v?a ti?n nghi, ma gia thi luon n?m trong t?m tay.

Hay ghi ngay list nh?ng can homestay/hostel long lanh nay vao s? tay du l?ch c?a b?n nhe!

<b>5D Upper Dorm</b>
<div>
<div>
<div class="img open_gallery"><a><img title="Ghi ngay vao danh sach nh?ng homestay c?n di ? Da N?ng vao d?p T?t nay thoi nao! – ?nh 1." src="http://image1.thegioitre.vn/2017/02/02/2016-12-29-1415612174646127805-1484817906699(1).jpg" alt="Ghi ngay vao danh sach nh?ng homestay c?n di ? Da N?ng vao d?p T?t nay thoi nao! – ?nh 1." /></a></div>
</div>
<div>
<p data-placeholder="[nh?p chu thich]">@ducvu5dcoffee</p>

</div>
</div>
<div>
<div>
<div class="img open_gallery"><a><img title="Ghi ngay vao danh sach nh?ng homestay c?n di ? Da N?ng vao d?p T?t nay thoi nao! – ?nh 2." src="http://image1.thegioitre.vn/2017/02/02/2016-11-18-1385902532827977046-1484817983368.jpg" alt="Ghi ngay vao danh sach nh?ng homestay c?n di ? Da N?ng vao d?p T?t nay thoi nao! – ?nh 2." /></a></div>
</div>
<div>
<p data-placeholder="[nh?p chu thich]">@5dupperdorm</p>

</div>
</div>
N?m ngay nga tu Tri?u N? Vuong, 5D Upper Dorm la m?t khu luu tru m?i toanh danh rieng cho nh?ng b?n tr? me d?ch chuy?n. Khong gian c?a dorm khong qua r?ng nhung l?i c?c ki s?ch s? va rieng tu. Dorm du?c anh ch? cham chut t?i t?ng chi ti?t nh?, t? nh?ng khung tranh nhi?u mau s?c treo d?c tren tu?ng t?i nh?ng chi?c chai, chi?c l? v?i nhi?u h?a ti?t b?t m?t, r?i c? m?t phong sinh ho?t chung co s?n cac nh?c c?, TV, may game… d? ph?c v? nhu c?u gi?i tri c?a du khach.
<div>
<div>
<div class="img open_gallery"><a><img title="Ghi ngay vao danh sach nh?ng homestay c?n di ? Da N?ng vao d?p T?t nay thoi nao! – ?nh 3." src="http://image1.thegioitre.vn/2017/02/02/2016-11-13-1382370698743635609-1484818595210.jpg" alt="Ghi ngay vao danh sach nh?ng homestay c?n di ? Da N?ng vao d?p T?t nay thoi nao! – ?nh 3." /></a></div>
</div>
<div>
<p data-placeholder="[nh?p chu thich]">@5dupperdorm</p>

</div>
</div>
<div>
<div>
<div class="img open_gallery"><a><img title="Ghi ngay vao danh sach nh?ng homestay c?n di ? Da N?ng vao d?p T?t nay thoi nao! – ?nh 4." src="http://image1.thegioitre.vn/2017/02/02/2016-11-29-1393931746344802295-1484818595212.jpg" alt="Ghi ngay vao danh sach nh?ng homestay c?n di ? Da N?ng vao d?p T?t nay thoi nao! – ?nh 4." /></a></div>
</div>
<div>
<p data-placeholder="[nh?p chu thich]">@5dupperdorm</p>

</div>
</div>
<div>
<div>
<div class="img open_gallery"><a><img title="Ghi ngay vao danh sach nh?ng homestay c?n di ? Da N?ng vao d?p T?t nay thoi nao! – ?nh 5." src="http://image1.thegioitre.vn/2017/02/02/2017-01-11-1425059627510782327-1484818595213.jpg" alt="Ghi ngay vao danh sach nh?ng homestay c?n di ? Da N?ng vao d?p T?t nay thoi nao! – ?nh 5." /></a></div>
</div>
<div>
<p data-placeholder="[nh?p chu thich]">@5dupperdorm</p>

</div>
</div>
Du?c decor v?i tong mau nau vang, xam va tr?ng tr?m ?m, c?m giac ma 5D Upper Dorm mang l?i v?a sang tr?ng l?i v?a yen binh gi?ng nhu ? nha v?y. Dorm co cac lo?i phong nhu phong 6 ngu?i, phong t?p th? 8 ngu?i, phong 4 giu?ng danh rieng cho khach n?… M?i phong d?u du?c trang b? d?y d? di?u hoa, qu?t may, ban la, may s?y toc, den d?c sach…. Va s? ti?n ma b?n ph?i rut ra kh?i h?u bao cho m?t dem ? day ch? la 150k thoi!
<div>
<div>
<div class="img open_gallery"><a><img title="Ghi ngay vao danh sach nh?ng homestay c?n di ? Da N?ng vao d?p T?t nay thoi nao! – ?nh 6." src="http://image1.thegioitre.vn/2017/02/02/2016-10-05-1354071929035758870-1484819150141.jpg" alt="Ghi ngay vao danh sach nh?ng homestay c?n di ? Da N?ng vao d?p T?t nay thoi nao! – ?nh 6." /></a></div>
</div>
<div>
<p data-placeholder="[nh?p chu thich]">@ducvu5dcoffee</p>

</div>
</div>
<div>
<div>
<div class="img open_gallery"><a><img title="Ghi ngay vao danh sach nh?ng homestay c?n di ? Da N?ng vao d?p T?t nay thoi nao! – ?nh 7." src="http://image1.thegioitre.vn/2017/02/02/2016-11-25-1391000659075071395-1484819150142.jpg" alt="Ghi ngay vao danh sach nh?ng homestay c?n di ? Da N?ng vao d?p T?t nay thoi nao! – ?nh 7." /></a></div>
</div>
<div>
<p data-placeholder="[nh?p chu thich]">@ducvu5dcoffee</p>

</div>
</div>
<div>
<div>
<div class="img open_gallery"><a><img title="Ghi ngay vao danh sach nh?ng homestay c?n di ? Da N?ng vao d?p T?t nay thoi nao! – ?nh 8." src="http://image1.thegioitre.vn/2017/02/02/15380846-715448365274530-3731154403592072307-n-1484819195695.jpg" alt="Ghi ngay vao danh sach nh?ng homestay c?n di ? Da N?ng vao d?p T?t nay thoi nao! – ?nh 8." /></a></div>
</div>
<div>
<p data-placeholder="[nh?p chu thich]">?nh: 5D Upper Dorm</p>

</div>
</div>
<div>
<div>
<div class="img open_gallery"><a><img title="Ghi ngay vao danh sach nh?ng homestay c?n di ? Da N?ng vao d?p T?t nay thoi nao! – ?nh 9." src="http://image1.thegioitre.vn/2017/02/02/img-0661-1484819195697.jpg" alt="Ghi ngay vao danh sach nh?ng homestay c?n di ? Da N?ng vao d?p T?t nay thoi nao! – ?nh 9." /></a></div>
</div>
<div>
<p data-placeholder="[nh?p chu thich]">?nh: 5D Upper Dorm</p>

</div>
</div>
<div>
<div>
<div class="img open_gallery"><a><img title="Ghi ngay vao danh sach nh?ng homestay c?n di ? Da N?ng vao d?p T?t nay thoi nao! – ?nh 10." src="http://image1.thegioitre.vn/2017/02/02/img-0709-1484819195698.jpg" alt="Ghi ngay vao danh sach nh?ng homestay c?n di ? Da N?ng vao d?p T?t nay thoi nao! – ?nh 10." /></a></div>
</div>
<div>
<p data-placeholder="[nh?p chu thich]">?nh: 5D Upper Dorm</p>

</div>
</div>
<div>
<div>
<div class="img open_gallery"><a><img title="Ghi ngay vao danh sach nh?ng homestay c?n di ? Da N?ng vao d?p T?t nay thoi nao! – ?nh 11." src="http://image1.thegioitre.vn/2017/02/02/img-0710-1-1484819195699.jpg" alt="Ghi ngay vao danh sach nh?ng homestay c?n di ? Da N?ng vao d?p T?t nay thoi nao! – ?nh 11." /></a></div>
</div>
<div>
<p data-placeholder="[nh?p chu thich]">?nh: 5D Upper Dorm</p>

</div>
</div>
<div>
<div>
<div class="img open_gallery"><a><img title="Ghi ngay vao danh sach nh?ng homestay c?n di ? Da N?ng vao d?p T?t nay thoi nao! – ?nh 12." src="http://image1.thegioitre.vn/2017/02/02/img-0615-1484819231494.jpg" alt="Ghi ngay vao danh sach nh?ng homestay c?n di ? Da N?ng vao d?p T?t nay thoi nao! – ?nh 12." /></a></div>
</div>
<div>
<p data-placeholder="[nh?p chu thich]">?nh: 5D Upper Dorm</p>

</div>
</div>
<b>Memory Hostel</b>
<div>
<div>
<div class="img open_gallery"><a><img title="Ghi ngay vao danh sach nh?ng homestay c?n di ? Da N?ng vao d?p T?t nay thoi nao! – ?nh 13." src="http://image1.thegioitre.vn/2017/02/02/phanvantrantuan-1484823069509.jpg" alt="Ghi ngay vao danh sach nh?ng homestay c?n di ? Da N?ng vao d?p T?t nay thoi nao! – ?nh 13." /></a></div>
</div>
<div>
<p data-placeholder="[nh?p chu thich]">@phanvantrantuan</p>

</div>
</div>
N?u da d?n Da N?ng ma b? qua can hostel theo phong cach hoai c? nay thi qu? la m?t thi?u sot l?n. Dung nhu cai ten Memory c?a minh, hostel n?m tren du?ng Tr?n Qu?c To?n nay du?c vi nhu noi ma qua kh? hi?n t?i dan xen. C? toa nha du?c bao ph? b?i nh?ng m?ng g?ch nung mau nau tr?m v?i ngh? thu?t s?p x?p sieu d?c dao du?c di?m xuy?t b?ng nh?ng o c?a s? den tuy?n.
<div>
<div>
<div class="img open_gallery"><a><img title="Ghi ngay vao danh sach nh?ng homestay c?n di ? Da N?ng vao d?p T?t nay thoi nao! – ?nh 14." src="http://image1.thegioitre.vn/2017/02/02/phanvantrantuan3-1484823095413.jpg" alt="Ghi ngay vao danh sach nh?ng homestay c?n di ? Da N?ng vao d?p T?t nay thoi nao! – ?nh 14." /></a></div>
</div>
<div>
<p data-placeholder="[nh?p chu thich]">@phanvantrantuan</p>

</div>
</div>
<div>
<div>
<div class="img open_gallery"><a><img title="Ghi ngay vao danh sach nh?ng homestay c?n di ? Da N?ng vao d?p T?t nay thoi nao! – ?nh 15." src="http://image1.thegioitre.vn/2017/02/02/yumyumbun-1484823095415.jpg" alt="Ghi ngay vao danh sach nh?ng homestay c?n di ? Da N?ng vao d?p T?t nay thoi nao! – ?nh 15." /></a></div>
</div>
<div>
<p data-placeholder="[nh?p chu thich]">@yumyumbun</p>

</div>
</div>
<div>
<div>
<div class="img open_gallery"><a><img title="Ghi ngay vao danh sach nh?ng homestay c?n di ? Da N?ng vao d?p T?t nay thoi nao! – ?nh 16." src="http://image1.thegioitre.vn/2017/02/02/yuzajong-1484823095416.jpg" alt="Ghi ngay vao danh sach nh?ng homestay c?n di ? Da N?ng vao d?p T?t nay thoi nao! – ?nh 16." /></a></div>
</div>
<div>
<p data-placeholder="[nh?p chu thich]">@yuzajong</p>

</div>
</div>
L?i ki?n truc hoai c? du?c th? hi?n m?t cach t?i da qua n?n g?ch hoa nhi?u h?a ti?t, cac mon d? n?i th?t nhu b? r?a m?t du?c duc b?ng cement, n?n phong t?m lat g? cung nh?ng v?t d?ng trang tri tu?ng ch?ng kho co th? b?t g?p ? th?i hi?n d?i.
<div>
<div>
<div class="img open_gallery"><a><img title="Ghi ngay vao danh sach nh?ng homestay c?n di ? Da N?ng vao d?p T?t nay thoi nao! – ?nh 17." src="http://image1.thegioitre.vn/2017/02/02/imducmanh-1484823146031.jpg" alt="Ghi ngay vao danh sach nh?ng homestay c?n di ? Da N?ng vao d?p T?t nay thoi nao! – ?nh 17." /></a></div>
</div>
<div>
<p data-placeholder="[nh?p chu thich]">@imducmanh</p>

</div>
</div>
<div>
<div>
<div class="img open_gallery"><a><img title="Ghi ngay vao danh sach nh?ng homestay c?n di ? Da N?ng vao d?p T?t nay thoi nao! – ?nh 18." src="http://image1.thegioitre.vn/2017/02/02/tuna-phan-1484823146032.jpg" alt="Ghi ngay vao danh sach nh?ng homestay c?n di ? Da N?ng vao d?p T?t nay thoi nao! – ?nh 18." /></a></div>
</div>
<div>
<p data-placeholder="[nh?p chu thich]">@tuna.phan</p>

</div>
</div>
Memory Hostel khong ch? dua b?n v? l?i m?t mi?n ki ?c da b? lang quen ma con la noi b?n s? tim du?c m?t s? thanh th?n l? ki trong tam h?n. Khong ch? th?, t?a l?c ngay g?n song Han, Memory Hostel d?m b?o cho b?n co m?t t?m view ra hu?ng song va c?u R?ng m?t cach d?p nh?t. ? day, b?n co th? ch?n cho minh lo?i phong t?p th? 8-12 giu?ng, phong 4 giu?ng, phong n? 6 giu?ng ho?c phong doi.
<div>
<div>
<div class="img open_gallery"><a><img title="Ghi ngay vao danh sach nh?ng homestay c?n di ? Da N?ng vao d?p T?t nay thoi nao! – ?nh 19." src="http://image1.thegioitre.vn/2017/02/02/kkunssis-1484823176137.jpg" alt="Ghi ngay vao danh sach nh?ng homestay c?n di ? Da N?ng vao d?p T?t nay thoi nao! – ?nh 19." /></a></div>
</div>
<div>
<p data-placeholder="[nh?p chu thich]">@kkunssis</p>

</div>
</div>
<div>
<div>
<div class="img open_gallery"><a><img title="Ghi ngay vao danh sach nh?ng homestay c?n di ? Da N?ng vao d?p T?t nay thoi nao! – ?nh 20." src="http://image1.thegioitre.vn/2017/02/02/phanvantrantuan2-1484823176138.jpg" alt="Ghi ngay vao danh sach nh?ng homestay c?n di ? Da N?ng vao d?p T?t nay thoi nao! – ?nh 20." /></a></div>
</div>
<div>
<p data-placeholder="[nh?p chu thich]">@phanvantrantuan</p>

</div>
</div>
<div>
<div>
<div class="img open_gallery"><a><img title="Ghi ngay vao danh sach nh?ng homestay c?n di ? Da N?ng vao d?p T?t nay thoi nao! – ?nh 21." src="http://image1.thegioitre.vn/2017/02/02/6bc1eb58ff0df32077680539c39b76ad-1484823217107.jpg" alt="Ghi ngay vao danh sach nh?ng homestay c?n di ? Da N?ng vao d?p T?t nay thoi nao! – ?nh 21." /></a></div>
</div>
<div>
<p data-placeholder="[nh?p chu thich]">@memoryhostel</p>

</div>
</div>
<div>
<div>
<div class="img open_gallery"><a><img title="Ghi ngay vao danh sach nh?ng homestay c?n di ? Da N?ng vao d?p T?t nay thoi nao! – ?nh 22." src="http://image1.thegioitre.vn/2017/02/02/cupofsaigon-1484823251091.jpg" alt="Ghi ngay vao danh sach nh?ng homestay c?n di ? Da N?ng vao d?p T?t nay thoi nao! – ?nh 22." /></a></div>
</div>
<div>
<p data-placeholder="[nh?p chu thich]">@cupofsaigon</p>

</div>
</div>
Dang yeu la th?, binh yen la th?, hi?n d?i la th? nhung gia c? ? Memory cung ch? dao d?ng t? 180k – 360k/dem/ngu?i, noi chung la ngay c? gia cung xinh x?n n?a, dung khong?

<b>Like Backpacker Hostel</b>
<div>
<div>
<div class="img open_gallery"><a><img title="Ghi ngay vao danh sach nh?ng homestay c?n di ? Da N?ng vao d?p T?t nay thoi nao! – ?nh 23." src="http://image1.thegioitre.vn/2017/02/02/like-backpacker-hostel-da-nang-ivivu-2-1484824282290.jpg" alt="Ghi ngay vao danh sach nh?ng homestay c?n di ? Da N?ng vao d?p T?t nay thoi nao! – ?nh 23." /></a></div>
</div>
<div>
<p data-placeholder="[nh?p chu thich]">?nh: Like Backpacker Hostel</p>

</div>
</div>
Thi?t k? don gi?n ma ?n tu?ng, sang tr?ng ch?ng thua kem khach s?n cao c?p nao nhung gia c? l?i c?c ki ph?i chang, do la nh?ng ly do d?u tien khi?n b?n nen ch?n Like Backpacker cho hanh trinh kham pha t?i Da N?ng c?a minh.
<div>
<div>
<div class="img open_gallery"><a><img title="Ghi ngay vao danh sach nh?ng homestay c?n di ? Da N?ng vao d?p T?t nay thoi nao! – ?nh 24." src="http://image1.thegioitre.vn/2017/02/02/1110814-15121417440038493340-1484824309499.jpg" alt="Ghi ngay vao danh sach nh?ng homestay c?n di ? Da N?ng vao d?p T?t nay thoi nao! – ?nh 24." /></a></div>
</div>
<div>
<p data-placeholder="[nh?p chu thich]">?nh: Like Backpacker Hostel</p>

</div>
</div>
<div>
<div>
<div class="img open_gallery"><a><img title="Ghi ngay vao danh sach nh?ng homestay c?n di ? Da N?ng vao d?p T?t nay thoi nao! – ?nh 25." src="http://image1.thegioitre.vn/2017/02/02/like-backpacker-hostel-da-nang-ivivu-7-1484824423848.jpg" alt="Ghi ngay vao danh sach nh?ng homestay c?n di ? Da N?ng vao d?p T?t nay thoi nao! – ?nh 25." /></a></div>
</div>
<div>
<p data-placeholder="[nh?p chu thich]">?nh: Like Backpacker Hostel</p>

</div>
</div>
<div>
<div>
<div class="img open_gallery"><a><img title="Ghi ngay vao danh sach nh?ng homestay c?n di ? Da N?ng vao d?p T?t nay thoi nao! – ?nh 26." src="http://image1.thegioitre.vn/2017/02/02/like-backpacker-hostel-da-nang-ivivu-8-1484824439090.jpg" alt="Ghi ngay vao danh sach nh?ng homestay c?n di ? Da N?ng vao d?p T?t nay thoi nao! – ?nh 26." /></a></div>
</div>
<div>
<p data-placeholder="[nh?p chu thich]">?nh: Like Backpacker Hostel</p>

</div>
</div>
<div>
<div>
<div class="img open_gallery"><a><img title="Ghi ngay vao danh sach nh?ng homestay c?n di ? Da N?ng vao d?p T?t nay thoi nao! – ?nh 27." src="http://image1.thegioitre.vn/2017/02/02/like-backpacker-hostel-da-nang-ivivu-5-1484824453764.jpg" alt="Ghi ngay vao danh sach nh?ng homestay c?n di ? Da N?ng vao d?p T?t nay thoi nao! – ?nh 27." /></a></div>
</div>
<div>
<p data-placeholder="[nh?p chu thich]">?nh: Like Backpacker Hostel</p>

</div>
</div>
Ph?i noi r?ng, hi?m co hostel gia r? nao ma l?i d?p va sang nhu Like Backpacker. Ch?n cho minh tong mau vang sang xen nau tr?m, phong ? day nhin v?a ?m cung v?a s?ch s?. Trong khi do, khu v?c qu?y bar va ca phe sach l?i du?c thi?t k? pha cach v?i nhi?u tong mau d?c dao hon, t?o c?m giac khong b? nham chan.
<div>
<div>
<div class="img open_gallery"><a><img title="Ghi ngay vao danh sach nh?ng homestay c?n di ? Da N?ng vao d?p T?t nay thoi nao! – ?nh 28." src="http://image1.thegioitre.vn/2017/02/02/like-backpacker-hostel-da-nang-ivivu-6-1484824474064.jpg" alt="Ghi ngay vao danh sach nh?ng homestay c?n di ? Da N?ng vao d?p T?t nay thoi nao! – ?nh 28." /></a></div>
</div>
<div>
<p data-placeholder="[nh?p chu thich]">?nh: Like Backpacker Hostel</p>

</div>
</div>
Like Backpacker Hostel cung gi?ng nhi?u hostel khac ? vi?c phan lo?i phong, co phong t?p th? v?i giu?ng t?ng ch?a du?c 8 ngu?i, co phong 6 ngu?i, cung co phong VIP cho nh?ng ai thich rieng tu. Nhin nh?ng hinh ?nh lung linh c? nay, ch?c it ai tin du?c gia book phong ? day cung "h?t d?" ch?ng kem gi hai ngu?i b?n ? tren, ch? t?m 150-500k/ngu?i tuy lo?i phong.
<div>
<div>
<div class="img open_gallery"><a><img title="Ghi ngay vao danh sach nh?ng homestay c?n di ? Da N?ng vao d?p T?t nay thoi nao! – ?nh 29." src="http://image1.thegioitre.vn/2017/02/02/like-backpacker-hostel-da-nang-ivivu-4-1484824485778.jpg" alt="Ghi ngay vao danh sach nh?ng homestay c?n di ? Da N?ng vao d?p T?t nay thoi nao! – ?nh 29." /></a></div>
</div>
<div>
<p data-placeholder="[nh?p chu thich]">?nh: Like Backpacker Hostel</p>

</div>
</div>
<div>
<div>
<div class="img open_gallery"><a><img title="Ghi ngay vao danh sach nh?ng homestay c?n di ? Da N?ng vao d?p T?t nay thoi nao! – ?nh 30." src="http://image1.thegioitre.vn/2017/02/02/12524337-540789172768839-9042231603754202127-n-1484824631540.jpg" alt="Ghi ngay vao danh sach nh?ng homestay c?n di ? Da N?ng vao d?p T?t nay thoi nao! – ?nh 30." /></a></div>
</div>
<div>
<p data-placeholder="[nh?p chu thich]">?nh: Like Backpacker Hotel.</p>

</div>
</div>
</div>
&nbsp;

</div>


Comments
Loading...