Tin Tức Vé Máy Bay Giá Rẻ

Y TA? khA?c la?? gia�?a nha�?ng ngA�y xuA?n

0

<h4 class="the-article-summary cms-desc"><strong>Mua xuan la th?i di?m tuy?t d?p d? vi vu vung cao Tay B?c. Va vung d?t Y Ty thu?c huy?n Bat Xat, t?nh Lao Cai v?i d? cao tren 2.000 m luon la m?t di?m d?n vo cung h?p d?n.</strong></h4>
<div class="the-article-body cms-body">
<table class="picture" align="center">
<tbody>
<tr>
<td class="pic"><img src="http://znews-photo.d.za.zdn.vn/w1024/Uploaded/tmuitg/2017_02_13/1.jpg" alt="Y Ty khac la giua nhung ngay xuan hinh anh 1" width="960" height="639" /></td>
</tr>
<tr>
<td class="pCaption caption">Y Ty cach th? tr?n du l?ch n?i ti?ng Sa Pa 70 km, cach thanh ph? Lao Cai kho?ng 90 km. B?n hoan toan co th? di chuy?n b?ng xe may theo m?t l? trinh cung tron xu?t phat t? Lao Cai – Bat Xat – A Mu Sung – Y Ty – Mu?ng Hum – O Quy H? – Sa Pa – Lao Cai ho?c ngu?c l?i.

&nbsp;

&nbsp;</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<table class="picture" align="center">
<tbody>
<tr>
<td class="pic"><img title="Y Ty khac l? gi?a nh?ng ngay xuan hinh ?nh 2" src="http://znews-photo.d.za.zdn.vn/w1024/Uploaded/tmuitg/2017_02_13/2.jpg" alt="Y Ty khac la giua nhung ngay xuan hinh anh 2" width="937" height="610" /></td>
</tr>
<tr>
<td class="pCaption caption">Tren du?ng t? Lao Cai t?i Y Ty, b?n s? di qua r?t nhi?u c?t m?c bien gi?i v?i Trung Qu?c, tieu bi?u nh?t la c?t M?c 92, hay con du?c g?i la nga 3 song Bien gi?i n?m ? xa Lung Po, Bat Xat, Lao Cai. Chinh la noi b?t d?u dong ch?y c?a con song H?ng vao d?t Vi?t. Phong c?nh h?u tinh, song nu?c, nui non hung vi s? la m?t di?m d?ng chan thu v?.

&nbsp;

&nbsp;</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<table class="picture" align="center">
<tbody>
<tr>
<td class="pic"><img title="Y Ty khac l? gi?a nh?ng ngay xuan hinh ?nh 3" src="http://znews-photo.d.za.zdn.vn/w1024/Uploaded/tmuitg/2017_02_13/3.jpg" alt="Y Ty khac la giua nhung ngay xuan hinh anh 3" width="960" height="682" /></td>
</tr>
<tr>
<td class="pCaption caption">Ngoai nh?ng ngay n?ng rao, r?c r? nhu v?n thu?ng th?y, noi day r?t thu?ng hay chim d?m trong nh?ng man may mu d?c quanh, ret mu?t va ?m u?t. Th? nhung, chua bao gi? vung d?t ?y thoi cu?n hut bu?c chan nh?ng k? l? hanh.

&nbsp;

&nbsp;</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<table class="picture" align="center">
<tbody>
<tr>
<td class="pic"><img title="Y Ty khac l? gi?a nh?ng ngay xuan hinh ?nh 4" src="http://znews-photo.d.za.zdn.vn/w1024/Uploaded/tmuitg/2017_02_13/4.jpg" alt="Y Ty khac la giua nhung ngay xuan hinh anh 4" width="960" height="639" /></td>
</tr>
<tr>
<td class="pCaption caption">Len Y Ty vao nh?ng ngay xuan nay, b?n s? tha h? d?m chim vao khong gian nhu c? tich c?a cac loai hoa mo, hoa m?n, hoa dao.. tung canh khoe s?c.

&nbsp;

&nbsp;</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<table class="picture" align="center">
<tbody>
<tr>
<td class="pic"><img title="Y Ty khac l? gi?a nh?ng ngay xuan hinh ?nh 5" src="http://znews-photo.d.za.zdn.vn/w1024/Uploaded/tmuitg/2017_02_13/5.jpg" alt="Y Ty khac la giua nhung ngay xuan hinh anh 5" width="960" height="639" /></td>
</tr>
<tr>
<td class="pCaption caption">&nbsp;</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<table class="picture" align="center">
<tbody>
<tr>
<td class="pic"><img title="Y Ty khac l? gi?a nh?ng ngay xuan hinh ?nh 6" src="http://znews-photo.d.za.zdn.vn/w1024/Uploaded/tmuitg/2017_02_13/7.jpg" alt="Y Ty khac la giua nhung ngay xuan hinh anh 6" width="634" height="420" /></td>
</tr>
<tr>
<td class="pCaption caption">Cac b?n tr? t?o dang tru?c nh?ng khung c?nh lang m?n.</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<table class="picture" align="center">
<tbody>
<tr>
<td class="pic"><img src="http://znews-photo.d.za.zdn.vn/w1024/Uploaded/tmuitg/2017_02_13/8.jpg" alt="Y Ty khac la giua nhung ngay xuan hinh anh 7" width="650" height="417" /></td>
</tr>
<tr>
<td class="pCaption caption">Mua xuan, noi day luon don nh?ng d?t khong khi l?nh m?i. Th?i ti?t khong thu?n l?i, nhung khong khi vui xuan c?a ba con vung cao v?n tran ng?p.</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<table class="picture" align="center">
<tbody>
<tr>
<td class="pic"><img title="Y Ty khac l? gi?a nh?ng ngay xuan hinh ?nh 8" src="http://znews-photo.d.za.zdn.vn/w1024/Uploaded/tmuitg/2017_02_13/9.jpg" alt="Y Ty khac la giua nhung ngay xuan hinh anh 8" width="800" height="532" /></td>
</tr>
<tr>
<td class="pCaption caption">Cac b?n tr? khoac nh?ng b? ao qu?n s?c s?.</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<table class="picture" align="center">
<tbody>
<tr>
<td class="pic"><img title="Y Ty khac l? gi?a nh?ng ngay xuan hinh ?nh 9" src="http://znews-photo.d.za.zdn.vn/w1024/Uploaded/tmuitg/2017_02_13/10.jpg" alt="Y Ty khac la giua nhung ngay xuan hinh anh 9" width="960" height="639" /></td>
</tr>
<tr>
<td class="pCaption caption">Cung nhau tham gia cac l? h?i.</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<table class="picture" align="center">
<tbody>
<tr>
<td class="pic"><img title="Y Ty khac l? gi?a nh?ng ngay xuan hinh ?nh 10" src="http://znews-photo.d.za.zdn.vn/w1024/Uploaded/tmuitg/2017_02_13/11.jpg" alt="Y Ty khac la giua nhung ngay xuan hinh anh 10" width="960" height="639" /></td>
</tr>
<tr>
<td class="pCaption caption">Vui v?i nh?ng tro choi dan gian…</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<table class="picture" align="center">
<tbody>
<tr>
<td class="pic"><img title="Y Ty khac l? gi?a nh?ng ngay xuan hinh ?nh 11" src="http://znews-photo.d.za.zdn.vn/w1024/Uploaded/tmuitg/2017_02_13/12.jpg" alt="Y Ty khac la giua nhung ngay xuan hinh anh 11" width="960" height="639" /></td>
</tr>
<tr>
<td class="pCaption caption">… nhu ch?i ga.</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<table class="picture" align="center">
<tbody>
<tr>
<td class="pic"><img title="Y Ty khac l? gi?a nh?ng ngay xuan hinh ?nh 12" src="http://znews-photo.d.za.zdn.vn/w1024/Uploaded/tmuitg/2017_02_13/11_1.jpg" alt="Y Ty khac la giua nhung ngay xuan hinh anh 12" width="960" height="639" /></td>
</tr>
<tr>
<td class="pCaption caption">Thu choi chim c?nh cung du?c uu chu?ng ? Y Ty.

&nbsp;

&nbsp;</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<table class="picture" align="center">
<tbody>
<tr>
<td class="pic"><img title="Y Ty khac l? gi?a nh?ng ngay xuan hinh ?nh 13" src="http://znews-photo.d.za.zdn.vn/w1024/Uploaded/tmuitg/2017_02_13/13_1.jpg" alt="Y Ty khac la giua nhung ngay xuan hinh anh 13" width="960" height="639" /></td>
</tr>
<tr>
<td class="pCaption caption">Tranh th? ghi l?i nh?ng kho?nh kh?c di?u k?.</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<table class="picture" align="center">
<tbody>
<tr>
<td class="pic"><img title="Y Ty khac l? gi?a nh?ng ngay xuan hinh ?nh 14" src="http://znews-photo.d.za.zdn.vn/w1024/Uploaded/tmuitg/2017_02_13/14_1.jpg" alt="Y Ty khac la giua nhung ngay xuan hinh anh 14" width="960" height="639" /></td>
</tr>
<tr>
<td class="pCaption caption">Chim d?m trong nh?ng man may mu ?m u?t cang khi?n b?n ng? nhu dang l?c bu?c ? m?t coi mo h?, ?o di?u.

&nbsp;

&nbsp;</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<table class="picture" align="center">
<tbody>
<tr>
<td class="pic"><img src="http://znews-photo.d.za.zdn.vn/w1024/Uploaded/tmuitg/2017_02_13/15.jpg" alt="Y Ty khac la giua nhung ngay xuan hinh anh 15" width="960" height="639" /></td>
</tr>
<tr>
<td class="pCaption caption">&nbsp;

&nbsp;</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<table class="picture" align="center">
<tbody>
<tr>
<td class="pic"><img src="http://znews-photo.d.za.zdn.vn/w1024/Uploaded/tmuitg/2017_02_13/16.jpg" alt="Y Ty khac la giua nhung ngay xuan hinh anh 16" width="960" height="638" /></td>
</tr>
<tr>
<td class="pCaption caption">N?m cach xa Y Ty 8 km, Ng?i Th?u la di?m d?n ly tu?ng d? san may. Vao nh?ng ngay th?i ti?t d?p, them chut may m?n, b?n hoan toan co th? du?c ng?m nhin bi?n may tuy?t v?i t? tren d?nh Ng?i Th?u thu?ng.

&nbsp;</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p style="text-align: right;"><strong>Theo Zing.vn</strong></p>



Comments
Loading...