Tin Tức Vé Máy Bay Giá Rẻ

Ma��t sa�� thA?ng tin liA?n quan A�a??n A�a?�t vA� mA?y bay theo A�oA�n

0

Trong nam thu?ng co nhi?u d?p khach di theo doan la cac d?p ngh? l?, ngh? he,… Hanh khach di theo doan dong tren 10 khach co th? xin gia ve doan d? hu?ng cac uu tien v? gia doan nhu v? v?n d? thanh toan, hanh ly, ten, check in, h?y ch?. Tuy nhien kem theo no la gia ve thu?ng cao hon gia book l? trung binh.

Nhi?u ngu?i c? l?m tu?ng d?t ve doan s? lu?ng dong thi gia s? r? hon nhung di?u nay la hoan toan sai. Vi quy d?nh c?a ve may bay la d?t cang nhi?u gia ve cang cao. T?c ch? tr?ng tren chuy?n bay gi?m thi gia ve s? tang len. Hang uu tien d?t ve s?m va nh?ng ngu?i d?t s?m s? uu tien d?t ve r? tru?c

<img class="aligncenter wp-image-1062 size-large" src="http://tintuc.2skyair.com/wp-content/uploads/2017/02/A321_cabin-1024×210.png" width="1024" height="210" />

Toi l?y vi d? chuy?n bay nhu tren co khaorng 200 ch? thi hang hang khong s? uu tien ban 30% ch? d?u tien gia khuy?n mai, 20% ti?p theo ban ve gia r?, 30% ch? ti?p theo ban ve ph? thong, con l?i thi gia ve r?t cao, ch? danh cho nh?ng ngu?i di g?p ho?c khong co l?a ch?n nao khac.

<img class="aligncenter wp-image-1063 size-full" src="http://tintuc.2skyair.com/wp-content/uploads/2017/02/ve-may-bay-doan.jpg" width="640" height="427" />

V?i trao luu di du l?ch ngay nay thi nhi?u ngu?i thu?ng san ve may bay gia r?, ve khuy?n mai t? kha s?m thu?ng t? 2-3 thang, ho?c th?m chi c? 1 nam d? co th? mua du?c cac lo?i ve gia t? 0d, 10d, 5.000d, 11.000d, 1$, 3$, 4$,… Nhung cung co nhi?u r?i ro co th? x?y ra vi khong bi?t tru?c du?c m?y thang sau co th? di du?c dung l?ch hay khong? ho?c nhi?u ly do khac ma d?t <a href="http://www.tongdaivemaybay.vn/ve-may-bay-khuyen-mai.html">ve may bay khuy?n mai</a>, <a href="http://www.tongdaivemaybay.vn/ve-may-bay-gia-re.html">ve may bay gia r?</a> khong co l?i th? b?ng d?t ve may bay theo doan.

Tru?ng h?p d?t ve may bay theo doan, n?u d?t s?m cung du?c uu dai gia ve t?t hon so v?i d?t doan tr?, do chuy?n bay con tr?ng ch? nhi?u thi gia ve tinh ra cung s? r? hon nhi?u so v?i d?t ve theo doan. Thu?ng cac cong ty du l?ch, cac cong ty t? ch?c cho nhan vien di du l?ch thu?ng hay ap d?ng mua s?m d?ng nay.

Quy t?c tinh ve may bay theo doan nhu sau:

Tinh trung binh t?t c? cac h?ng ve cho s? lu?ng doan khach d?t + Phi d?ch v? c?ng them khac (Hanh ly, th?c an, h? tr?,…) + Cac r?i ro vi d? nhu h?y ch?, h?y doan, nh?n ti?n thanh toan ch?m,… Do do, gia ve doan thu?ng cao hon gia ve trung binh d?t ve l?.

<img class="aligncenter wp-image-1060 size-full" src="http://tintuc.2skyair.com/wp-content/uploads/2017/02/ve-doan.jpg" width="665" height="374" />
<h6>Chung toi dua ra m?t s? uu dai cung nhu di?u ki?n d?t ve may bay theo doan nhu sau:</h6>
<ul>
<li>Th?i gian bao gia doan thu?ng t? 24-48 ti?ng (Khong gi?ng nhu ve l? co th? bao ngay)</li>
<li>Confirm trong vong 24h k? t? khi xin gia (cai nay co th? thay d?i tuy theo tinh tr?ng c?a chuy?n bay)</li>
<li>Trong vong 5 ngay ph?i d?t c?c t? 30-50%</li>
<li>Thanh toan full 25 ngay tru?c ngay kh?i hanh (time nay con tuy thu?c vao cach th?i di?m bay bao lau)</li>
<li>Vao ten tru?c ngay kh?i hanh 10 ngay (di theo doan thu?ng co s? thay d?i v? ten c?a khach ma phut cu?i m?i ch?t du?c)</li>
<li>D?i ten mi?n phi 10% khach tru?c gi? kh?i hanh la 24h</li>
<li>D?i chuy?n bay ch?u phi d?i + chenh l?ch gia sang chuy?n m?i (tru?c 72 ti?ng so v?i gi? bay)</li>
<li>Hoan ve: du?c phep hoan 10% va tru?c 72 ti?ng so v?i gi? bay (v?i c? cac hang hang khong gia r?)</li>
<li>Mua them hanh ly tru?c 24h, xu?t an tru?c 72h</li>
</ul>
<h6>Ngoai ra co m?t s? uu ai khac danh cho ve may bay theo doan</h6>
<ul>
<li>Mi?n phi hanh ly 20kg m?i khach</li>
<li>Du?c h? tr? lam check in t?i san bay theo di?n doan b?o lanh</li>
<li></li>
</ul>


Comments
Loading...