Tin Tức Vé Máy Bay Giá Rẻ

?Y?�?Y?� NHa��NG MA�N A�N KHA�NG THa�� Ba�Z QUA a�z SA�I GA�N ?Y?�?Y?�

0

<span class="_5mfr _47e3"><img class="img" src="https://www.facebook.com/images/emoji.php/v8/f66/1/16/1f372.png" alt="" width="16" height="16" /><span class="_7oe">??</span></span> V?i nh?ng ai sinh ra va l?n len ? m?t thanh ph? l?n, Sai Gon la m?t di?m d?n khong m?y thu v? khi khong co nhi?u tr?i nghi?m m?i m? ? noi day. Nhung b?n bi?t khong, Sai Gon co th? khong ph?i di?m d?n li tu?ng d? du l?ch tr?i nghi?m, Sai Gon la di?m d?n d? du l?ch ?m th?c.

<span class="_5mfr _47e3"><img class="img" src="https://www.facebook.com/images/emoji.php/v8/f66/1/16/1f372.png" alt="" width="16" height="16" /><span class="_7oe">??</span></span> ? Sai Gon, dan t? x? t? t?p v? day lam an buon ban nen van hoa ?m th?c c?a Sai Gon mang m?t net r?t rieng va d?c dao nh?t nhi ? Vi?t Nam.

<span class="_5mfr _47e3"><img class="img" src="https://www.facebook.com/images/emoji.php/v8/f66/1/16/1f372.png" alt="" width="16" height="16" /><span class="_7oe">??</span></span> Bun v?t du?ng Le Van S?: Quan bun v?t nay n?m cu?i h?m 281 du?ng Le Van S?. Quan ban t? 15h hang ngay, nhung t? 14h30 da co ngu?i d?ng ch?. Quan ph?c v? bun va g?i v?t. Di?m hut khach c?a quan la kh? nang x? ly t?t mui d?c trung c?a v?t, khi?n mon an thom, ngon, h?p d?n.

<span class="_5mfr _47e3"><img class="img" src="https://www.facebook.com/images/emoji.php/v8/f66/1/16/1f372.png" alt="" width="16" height="16" /><span class="_7oe">??</span></span> Banh mi Hu?nh Khuong Ninh: La ten g?i khac c?a banh mi B?y H?, xe banh mi g?n 80 nam tu?i th? c?a Sai thanh. Banh mi t?i day kha nh?. Ph?n nhan chinh la th?t lu?c cung nu?c s?t ch? bi?n theo cong th?c gia truy?n.

<span class="_5mfr _47e3"><img class="img" src="https://www.facebook.com/images/emoji.php/v8/f66/1/16/1f372.png" alt="" width="16" height="16" /><span class="_7oe">??</span></span> Mi c?t Truong D?nh (G?n nga tu Truong D?nh – Le Thanh Ton, qu?n 1): La m?t trong nh?ng d?a ch? ?m th?c quen thu?c c?a th?c khach Sai Thanh, quan co cach bai tri kha don gi?n. Di?m nh?n c?a mon an la ph?n c?t du?c x? ly k?, nu?c dung ng?t thanh va sa t? cay thom.

<span class="_5mfr _47e3"><img class="img" src="https://www.facebook.com/images/emoji.php/v8/f66/1/16/1f372.png" alt="" width="16" height="16" /><span class="_7oe">??</span></span> Bun m?c Thanh Mai (nga tu Truong D?nh – Nguy?n An Ninh, qu?n 1): La quan bun m?c co ti?ng ngay ch? B?n Thanh, quan ban 5-14h. T? khi m? ban d?n luc dong c?a, quan ch?ng m?y khi v?ng khach. Di?m nh?n c?a mon an chinh la s? phong phu v? huong v? c?a cac lo?i ch?, m?c an kem.

<span class="_5mfr _47e3"><img class="img" src="https://www.facebook.com/images/emoji.php/v8/f66/1/16/1f372.png" alt="" width="16" height="16" /><span class="_7oe">??</span></span> Banh mi Hu?nh Hoa (LeTh? Rieng, qu?n 1): La m?t trong nh?ng ti?m banh mi tr? danh c?a Sai thanh. Theo danh gia c?a nhi?u ngu?i, gia m?t ? banh mi t?i day th?m chi m?c hon to ph?. Bu l?i, ph?n nhan banh r?t d?y d?n. Ngu?i kh?nh an ch? c?n 1/2 ? da no b?ng.

<span class="_5mfr _47e3"><img class="img" src="https://www.facebook.com/images/emoji.php/v8/f66/1/16/1f372.png" alt="" width="16" height="16" /><span class="_7oe">??</span></span> Bun th?t nu?ng Ba Tam (Vo Van T?n, qu?n 3): Ra d?i t? nam 1945, d?n nay quan v?n chinh ph?c th?c khach v?i mi?ng th?t nu?ng chay c?nh du?c t?m u?p v?a mi?ng, nu?c m?m d?m da. Ngoai th?t nu?ng, quan cung co cac mon nhu bun tom, bun ch? gio (ram)…

<span class="_5mfr _47e3"><img class="img" src="https://www.facebook.com/images/emoji.php/v8/f66/1/16/1f372.png" alt="" width="16" height="16" /><span class="_7oe">??</span></span> Chu?i nu?ng (Vo Van T?n, qu?n 3, g?n nga ba Vo Van T?n – Cao Th?ng): Du quan ch? trang b? m?t chi?c gh? ph?c v? khach, s? lu?ng chu?i ban ra c?a quan ph?i tinh d?n hang ngan. Co du?c di?u nay nh? khau ch?n chu?i, ch?n n?p va nu?ng d?u du?c ti?n hanh c?n th?n, cong phu.

<span class="_5mfr _47e3"><img class="img" src="https://www.facebook.com/images/emoji.php/v8/f66/1/16/1f372.png" alt="" width="16" height="16" /><span class="_7oe">??</span></span> Chao long (Co Giang, qu?n 1): Chao t?i day du?c n?u theo ki?u Sai Gon xua, cho huy?t vao khi n?u. Nh? du?c x? ly k? nen chao khong co mui tanh ma con thom d?m.

<span class="_5mfr _47e3"><img class="img" src="https://www.facebook.com/images/emoji.php/v8/f66/1/16/1f372.png" alt="" width="16" height="16" /><span class="_7oe">??</span></span> Ga h?p mu?i Lao Ma (Ly Thu?ng Ki?t, qu?n 11): Du?c xem nhu d?a ch? an ga ngon nh?t nhi Sai Gon, song quan ga h?p mu?i Lao Ma r?t kho tim. Quan co ban nhi?u mon, n?i ti?ng nh?t la mon ga h?p mu?i v?i v? thom, ngon c?a gia v?, dai ch?c c?a ga.

<span class="_5mfr _47e3"><img class="img" src="https://www.facebook.com/images/emoji.php/v8/f66/1/16/1f372.png" alt="" width="16" height="16" /><span class="_7oe">??</span></span> Banh canh 60 phut Nguy?n Phi Khanh (qu?n 1, t? Dinh Tien Hoang qu?o vao, quan n?m ben tay ph?i): Quan ph?c v? banh canh gio heo ch? bi?n theo ki?u Sai Gon xua. Banh canh du?c cho vao n?i nu?c dung co mau d? nh?. Khi khach g?i mon, tuy yeu c?u ma ngu?i ban ch?n mi?ng gio thich h?p (gio gan, gio n?c, mong).

<span class="_5mfr _47e3"><img class="img" src="https://www.facebook.com/images/emoji.php/v8/f66/1/16/1f372.png" alt="" width="16" height="16" /><span class="_7oe">??</span></span> Kem nhan du?ng Truong Han Sieu (qu?n 1, g?n nga ba Truong Han Sieu – D?nh Tien Hoang): Day la quan kem g?n v?i nhi?u th? h? ngu?i Sai thanh. Ban d?u, quan ch? ph?c v? kem nhan, sau do, ban them ca va bo vien. Kem nhan t?i quan s? d?ng nhan tuoi mang d?n d? gion, ng?t, l?nh l? mi?ng.

<span class="_5mfr _47e3"><img class="img" src="https://www.facebook.com/images/emoji.php/v8/f66/1/16/1f372.png" alt="" width="16" height="16" /><span class="_7oe">??</span></span> ?c Vinh Khanh (qu?n 4): Con du?ng Vinh Khanh du?c bi?t d?n nhu noi t?p trung nhi?u quan ?c nh?t TP HCM. T?i day, b?n co th? tim th?y hang tram mon ?c du?c ch? bi?n theo nhi?u cach khac nhau.

<span class="_5mfr _47e3"><img class="img" src="https://www.facebook.com/images/emoji.php/v8/f66/1/16/1f372.png" alt="" width="16" height="16" /><span class="_7oe">??</span></span> Com chay Nam K? Kh?i Nghia (g?n nga tu nam K? Kh?i Nghia – Le L?i, qu?n 1): Hang com chay tr? danh c?a TP HCM don gi?n v?i chi?c ban nh? ke d?c hang rao c?a toa nha dang xay. M?i ph?n com chay t?i day d?y ?p v?i com chay, m? hanh, ru?c, cha bong va co gia 35.000 d?ng. N?u mua g?i di nu?c ngoai, b?n co th? yeu c?u ngu?i ban ep chan khong.

<span class="_5mfr _47e3"><img class="img" src="https://www.facebook.com/images/emoji.php/v8/f66/1/16/1f372.png" alt="" width="16" height="16" /><span class="_7oe">??</span></span> H? ti?u cang cua chua Thanh Xuan (Ton Th?t Thi?p, qu?n 1): Quan co tu?i th? hon 70 nam. Quan ban nhi?u dong h? ti?u va bun vang. Theo chia s? c?a ngu?i ban, mon du?c yeu thich nh?t la h? ti?u cang cua kho nh? v? chua d?c trung c?a nu?c s?t an kem.



Comments
Loading...