Tin Tức Vé Máy Bay Giá Rẻ

Tha??o nguyA?n MA?ng Ca�� ngay ta??i Via��t Nam

0

Mui Dinh (Ninh Thu?n) chinh la vung d?t mang net d?p hoang so du?c vi nhu th?o nguyen Mong C? ma dan ua xe d?ch dang truy?n tai nhau g?n day.
<div class="nGallery">
<ul class="lista">
<li><strong>Mui Dinh (Ninh Thu?n).</strong>
<div class="show_img"><a style="box-sizing: border-box; text-decoration: none; color: #035a9d;" title="Mui Dinh (Ninh Thu?n).&lt;br/&gt;Th?t kho d? ly gi?i vi sao th?i gian g?n day, nh?ng d?a di?m cang m?c m?c, hoang so l?i cang thu hut dan du l?ch. Cung co th? do day la nh?ng d?a di?m m?i, con it ngu?i d?t chan d?n nen c?m giac to mo, mu?n kham pha du?c kich thich. Ho?c cung co th? do dan tinh da quen qua v?i nh?ng khu du l?ch hi?n d?i, sang ch?nh, r?i c? nh?ng noi ai cung t?ng di it nh?t vai l?n.
G?n day, dan ham xe d?ch l?i dang truy?n tai nhau v? m?t vung d?t d?p hoang so du?c vi von la y nhu th?o nguyen Mong C? ngay t?i Vi?t Nam. V?i nh?ng tri?n cat menh mong nhu di v? phia chan tr?i, r?i bi?n xanh bao la bao quanh la nui da nh?p nho – khung c?nh nay th?c s? r?t m?i m? va khi?n nh?ng ai ua du l?ch d? ma yeu ngay t? cai nhin d?u tien. Do la Mui Dinh (Ninh Thu?n)." href="https://wiki-travel.com.vn/Uploads/picture/Thaophuongnguyen-174224014205-mui-dinh-1.png" rel="gallery"><img title="Mui Dinh (Ninh Thu?n)." src="https://wiki-travel.com.vn/Uploads/picture/Thaophuongnguyen-174224014205-mui-dinh-1.png" alt="Mui Dinh (Ninh Thu?n)." /><img title="Slideshow" src="https://www.vietravel.com/images/icon_zoom.png" alt="Slideshow" /></a></div>
Th?t kho d? ly gi?i vi sao th?i gian g?n day, nh?ng d?a di?m cang m?c m?c, hoang so l?i cang thu hut dan du l?ch. Cung co th? do day la nh?ng d?a di?m m?i, con it ngu?i d?t chan d?n nen c?m giac to mo, mu?n kham pha du?c kich thich. Ho?c cung co th? do dan tinh da quen qua v?i nh?ng khu du l?ch hi?n d?i, sang ch?nh, r?i c? nh?ng noi ai cung t?ng di it nh?t vai l?n.
G?n day, dan ham xe d?ch l?i dang truy?n tai nhau v? m?t vung d?t d?p hoang so du?c vi von la y nhu th?o nguyen Mong C? ngay t?i Vi?t Nam. V?i nh?ng tri?n cat menh mong nhu di v? phia chan tr?i, r?i bi?n xanh bao la bao quanh la nui da nh?p nho – khung c?nh nay th?c s? r?t m?i m? va khi?n nh?ng ai ua du l?ch d? ma yeu ngay t? cai nhin d?u tien. Do la Mui Dinh (Ninh Thu?n).</li>
<li><strong>Mui Dinh gi? cho rieng minh nh?ng net hoang so</strong>
<div class="show_img"><a style="box-sizing: border-box; text-decoration: none; color: #035a9d;" title="Mui Dinh gi? cho rieng minh nh?ng net hoang so&lt;br/&gt;Noi cho dung thi, Mui Dinh khong ph?i la m?t d?a di?m m?i, t?m 2 nam tr? l?i day cung da co m?t lu?ng du khach nh?t d?nh t?i kham pha vung d?t nay. Tuy nhien hi?n t?i thi Mui Dinh dang du?c nh?c d?n r?t nhi?u, va r?t co kh? nang s? tr? thanh m?t trong nh?ng di?m d?n hot nh?t he nam nay.
Mui Dinh la m?t mui d?t, d?ng th?i cung la ten c?a m?t ng?n h?i dang n?m ? xa Phu?c Dinh (Thu?n Nam – Ninh Thu?n), cach thanh ph? Phan Rang kho?ng 30km. T? TP.HCM, di theo qu?c l? 1A t?i nga ba Ca Na r?i r? ph?i di theo du?ng ven bi?n kho?ng 20 km la t?i. Vi n?m ? v? tri kha h?o lanh, du?ng di vao cung kho khan nen m?c du chua du?c bi?t d?n r?m r? nhung Mui Dinh l?i gi? du?c cho rieng minh nh?ng net hoang so." href="https://wiki-travel.com.vn/Uploads/picture/Thaophuongnguyen-175624015617-mui-dinh-2.png" rel="gallery"><img title="Mui Dinh gi? cho rieng minh nh?ng net hoang so" src="https://wiki-travel.com.vn/Uploads/picture/Thaophuongnguyen-175624015617-mui-dinh-2.png" alt="Mui Dinh gi? cho rieng minh nh?ng net hoang so" /><img title="Slideshow" src="https://www.vietravel.com/images/icon_zoom.png" alt="Slideshow" /></a></div>
Noi cho dung thi, Mui Dinh khong ph?i la m?t d?a di?m m?i, t?m 2 nam tr? l?i day cung da co m?t lu?ng du khach nh?t d?nh t?i kham pha vung d?t nay. Tuy nhien hi?n t?i thi Mui Dinh dang du?c nh?c d?n r?t nhi?u, va r?t co kh? nang s? tr? thanh m?t trong nh?ng di?m d?n hot nh?t he nam nay.
Mui Dinh la m?t mui d?t, d?ng th?i cung la ten c?a m?t ng?n h?i dang n?m ? xa Phu?c Dinh (Thu?n Nam – Ninh Thu?n), cach thanh ph? Phan Rang kho?ng 30km. T? TP.HCM, di theo qu?c l? 1A t?i nga ba Ca Na r?i r? ph?i di theo du?ng ven bi?n kho?ng 20 km la t?i. Vi n?m ? v? tri kha h?o lanh, du?ng di vao cung kho khan nen m?c du chua du?c bi?t d?n r?m r? nhung Mui Dinh l?i gi? du?c cho rieng minh nh?ng net hoang so.</li>
<li><strong>M?t ti?u sa m?c</strong>
<div class="show_img"><a style="box-sizing: border-box; text-decoration: none; color: #035a9d;" title="M?t ti?u sa m?c&lt;br/&gt;Di?m thu hut nh?t ? Mui Dinh co l? la nh?ng tri?n cat r?ng menh mong, d?y n?ng va gio nhu m?t ti?u sa m?c. Di qua &quot;sa m?c cat&quot; nay la bai bi?n nu?c trong veo, xanh ng?t mau tr?i v?i nh?ng nui da nh?p nho xung quanh. Noi day con co m?t khu l?u tr?i v?i nh?ng chi?c l?u d?c trung c?a vung th?o nguyen. B?n co th? thue l?u tr?i ? qua dem t?i day va t?n hu?ng cu?c s?ng du m?c th?c th?." href="https://wiki-travel.com.vn/Uploads/picture/Thaophuongnguyen-170124020136-mui-dinh-3.png" rel="gallery"><img title="M?t ti?u sa m?c" src="https://wiki-travel.com.vn/Uploads/picture/Thaophuongnguyen-170124020136-mui-dinh-3.png" alt="M?t ti?u sa m?c" /><img title="Slideshow" src="https://www.vietravel.com/images/icon_zoom.png" alt="Slideshow" /></a></div>
Di?m thu hut nh?t ? Mui Dinh co l? la nh?ng tri?n cat r?ng menh mong, d?y n?ng va gio nhu m?t ti?u sa m?c. Di qua "sa m?c cat" nay la bai bi?n nu?c trong veo, xanh ng?t mau tr?i v?i nh?ng nui da nh?p nho xung quanh. Noi day con co m?t khu l?u tr?i v?i nh?ng chi?c l?u d?c trung c?a vung th?o nguyen. B?n co th? thue l?u tr?i ? qua dem t?i day va t?n hu?ng cu?c s?ng du m?c th?c th?.</li>
<li><strong>Khu l?u tr?i ? day.</strong>
<div class="show_img"><a style="box-sizing: border-box; text-decoration: none; color: #035a9d;" title="Khu l?u tr?i ? day.&lt;br/&gt;Khung c?nh nay da khi?n ngu?i ta vi von Mui Dinh d?p y nhu th?o nguyen Mong C?!" href="https://wiki-travel.com.vn/Uploads/picture/Thaophuongnguyen-170424020435-mui-dinh-4a.jpg" rel="gallery"><img title="Khu l?u tr?i ? day." src="https://wiki-travel.com.vn/Uploads/picture/Thaophuongnguyen-170424020435-mui-dinh-4a.jpg" alt="Khu l?u tr?i ? day." /><img title="Slideshow" src="https://www.vietravel.com/images/icon_zoom.png" alt="Slideshow" /></a></div>
Khung c?nh nay da khi?n ngu?i ta vi von Mui Dinh d?p y nhu th?o nguyen Mong C?!</li>
<li><strong>Nhi?u tro choi d? b?n co th? tr?i nghi?m</strong>
<div class="show_img"><a style="box-sizing: border-box; text-decoration: none; color: #035a9d;" title="Nhi?u tro choi d? b?n co th? tr?i nghi?m &lt;br/&gt;Cung co kha nhi?u tro choi d? b?n co th? tr?i nghi?m n?u co d?p t?i day, vi d? nhu di xe d?a hinh phan ph?i l?n tren sa m?c cat c?c da, r?i b?n cung, Zipline, High Wire…" href="https://wiki-travel.com.vn/Uploads/picture/Thaophuongnguyen-170724020726-mui-dinh-5a.png" rel="gallery"><img title="Nhi?u tro choi d? b?n co th? tr?i nghi?m " src="https://wiki-travel.com.vn/Uploads/picture/Thaophuongnguyen-170724020726-mui-dinh-5a.png" alt="Nhi?u tro choi d? b?n co th? tr?i nghi?m " /><img title="Slideshow" src="https://www.vietravel.com/images/icon_zoom.png" alt="Slideshow" /></a></div>
Cung co kha nhi?u tro choi d? b?n co th? tr?i nghi?m n?u co d?p t?i day, vi d? nhu di xe d?a hinh phan ph?i l?n tren sa m?c cat c?c da, r?i b?n cung, Zipline, High Wire…</li>
<li><strong>Qua la h?p v?i mua he nay</strong>
<div class="show_img"><a style="box-sizing: border-box; text-decoration: none; color: #035a9d;" title="Qua la h?p v?i mua he nay&lt;br/&gt;Qua la h?p v?i mua he nay ma, dung khong? Cung xem them m?t s? hinh ?nh v? Mui Dinh nhe!" href="https://wiki-travel.com.vn/Uploads/picture/Thaophuongnguyen-171224021208-mui-dinh-6a.png" rel="gallery"><img title="Qua la h?p v?i mua he nay" src="https://wiki-travel.com.vn/Uploads/picture/Thaophuongnguyen-171224021208-mui-dinh-6a.png" alt="Qua la h?p v?i mua he nay" /><img title="Slideshow" src="https://www.vietravel.com/images/icon_zoom.png" alt="Slideshow" /></a></div>
Qua la h?p v?i mua he nay ma, dung khong? Cung xem them m?t s? hinh ?nh v? Mui Dinh nhe!</li>
<li><strong>Day nui d?y n?ng gio</strong>
<div class="show_img"><a style="box-sizing: border-box; text-decoration: none; color: #000000;" title="Day nui d?y n?ng gio &lt;br/&gt;" href="https://wiki-travel.com.vn/Uploads/picture/Thaophuongnguyen-171624021631-mui-dinh-7a.png" rel="gallery"><img title="Day nui d?y n?ng gio " src="https://wiki-travel.com.vn/Uploads/picture/Thaophuongnguyen-171624021631-mui-dinh-7a.png" alt="Day nui d?y n?ng gio " /><img title="Slideshow" src="https://www.vietravel.com/images/icon_zoom.png" alt="Slideshow" /></a></div></li>
</ul>
</div>


Comments
Loading...